BIZAR ANTWOORD VAN DE RAAD OP COMPLOT-KLACHT NAMENS ONZE STICHTING

ER HEBBEN ZICH THANS 22 PLOTTERS TOT DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK GEWEND OM TE KLAGEN TEGEN EENVANDAAG * MAAR DAT IS NOG EXCLUSIEF DE ROND DE 15 PLOTTERS DIE ZICH AFGELOPEN WEEKEND HEBBEN GEMELD ONDER WIE COEN VERMEEREN * DIT IS UNIEK IN DE GESCHIEDENIS VAN DE JOURNALISTIEK * RAAD DOET HET UITERSTE DE KLACHT NIET TE HOEVEN BEHANDELEN EN DE STAATSJOURNALISTEN TE BESCHERMEN

From: Raad voor de Journalistiek
To: ‘micha kat’
Sent: Monday, September 12, 2016 9:36 AM
Subject: RE: Klacht tegen EenVandaag / S. Fennema en P. Schram namens de Stichting KlokkenluiderOnLine te Schiedam

Geachte heer Kat,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van de klacht die u namens Stichting Klokkenluideronline heeft ingediend tegen (redacteuren van) EénVandaag.
Hiervoor gelden dezelfde procedureregels als voor u persoonlijk.

De Stichting zal haar klacht eerst moet voorleggen aan het medium (bij voorkeur de eindverantwoordelijke, meestal de hoofdredacteur) en kan pas daarna bij de Raad een klacht indienen. Volgens ons reglement dient een klager zich binnen drie maanden na de publicatie tot het betrokken medium te wenden en heeft het medium vervolgens maximaal één maand de gelegenheid de klacht af te handelen. Als het medium de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost of niet heeft gereageerd, dan kan de klager vervolgens per post of via een online klachtformulier een klacht bij de Raad indienen. Dat moet gebeuren uiterlijk binnen zes maanden na het plaatsvinden van de journalistieke gedraging. De klager dient ons dan informatie te verstrekken waaruit blijkt hoe het medium de klacht heeft afgehandeld (zie artikel 2 lid 2 van ons reglement). Zo mogelijk moet de klacht zijn voorzien van een kopie van de gewraakte publicatie en andere relevante stukken.

Uw brief bevat geen informatie waaruit ik kan opmaken dat de Stichting zich al tot (de hoofdredactie van) EénVandaag heeft gewend en dat de (hoofd)redactie de klacht heeft afgehandeld.
Ik kan de klacht daarom nog niet in behandeling nemen.

Na ontvangst van de hiervoor bedoelde informatie zullen de voorzitter en secretaris zich op grond van artikel 4 van ons reglement (zie: http://www.rvdj.nl/over-de-raad/reglement) eerst een oordeel vormen over de vraag of de Stichting een rechtstreeks belang heeft. Als zij menen dat sprake is van evident ontbreken van een rechtstreek belang, dan wordt de klacht niet behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,
Mw. mr. D.C. Koene
Secretaris

Van: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com] Verzonden: maandag 12 september 2016 13:21
Aan: Raad voor de Journalistiek
Onderwerp: Re: Klacht tegen EenVandaag / S. Fennema en P. Schram namens de Stichting KlokkenluiderOnLine te Schiedam

Geachte mevrouw Koene,

Uw reactie bevreemdt in die zin dat EenVandaag reeds heeft gereageerd op deze klacht bij monde van de heer S. Fennema. U bent van deze reactie op de hoogte.

U wilt toch niet bedoelen dat de Stichting dezelfde klacht die reeds rond de dertig keer is ingediend bij EenVandaag opnieuw toezendt om de reactie te ontvangen die reeds bekend is?

Kunt u mij overigens tevens zeggen hoeveel klagers zich thans bij de Raad hebben gemeld inzake de ‘complot-uitzending’ van Eenvandaag?

Gaarne vernemend,

Micha Kat

From: Raad voor de Journalistiek
To: ‘micha kat’
Sent: Monday, September 12, 2016 1:22 PM
Subject: RE: Klacht tegen EenVandaag / S. Fennema en P. Schram namens de Stichting KlokkenluiderOnLine te Schiedam

Geachte heer Kat,

Naar aanleiding van uw e-mail van zo-even bericht ik u het volgende.

Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het voor de klachtafhandeling door (de hoofdredactie van) EénVandaag wellicht uitmaakt of u (en anderen) dan wel de Stichting zich tot EénVandaag wendt. Die afhandeling kan mogelijk tot een andere uitkomst leiden. Ik kan de klacht daarom nog niet in behandeling nemen en adviseer u om nu eerst namens de Stichting contact op te nemen met EénVandaag.

Verder zijn mij nu 22 klachten bekend. Zoals ik u eerder liet weten kan ik over de inhoud van onze correspondentie met andere klagers geen nadere mededelingen doen.

Met vriendelijke groet,
Mw. mr. D.C. Koene
Secretaris

micha kat Today at 4:32 PM
To: Raad voor de Journalistiek
CC: EenVandaag Redactie EenVandaag Redactie Sjoerd Fennema Thijs Stapel

Geachte mevrouw Koene,

Dank voor uw bericht.
Via de cc aan EenVandaag is voldaan aan mijn ‘plicht’ namens de Stichting bij hen verhaal te halen.
Ik ga er derhalve vanuit dat de termijn waarop Eenvandaag de Stichting moet antwoorden van een maand thans in is gegaan.
Dat betekent dat uw Raad per 12 oktober zal beslissen of de Stichting ontvankelijk is -ervan uitgaande dat de reactie zijdens Eenvandaag niet zal afwijken van de eerdere reactie van Fennema die overigens vele leugens bevatte zoals eerder uiteengezet. Houdt u alle termijnen goed bij?

Dank voor uw antwoord op mijn vraag hoeveel klagers zich thans hebben gemeld.

Ik cc opnieuw mijn advocaat.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Eén reactie op “BIZAR ANTWOORD VAN DE RAAD OP COMPLOT-KLACHT NAMENS ONZE STICHTING”

  1. Ja, we willen de zaak wel voortvarend aanpakken, graag zelfs, maar we zijn procedureel natuurlijk aan handen en voeten gebonden.

    Daarom gaat alles om te beginnen een beetje stroperig.

    De PB BV Staatspropaganda-machine.

Geef een reactie