BREAKING: ZWARTE MAFIA OPENT COMPLETE HORROR-ARSENAAL TEGEN MICHA

IN DE ‘GROTE STRAFZAAK’ WERD MICHA BIJ DE BERECHTING IN EERSTE AANLEG IN DE CEL GESMETEN ZODAT HIJ GEEN ADEQUATE VERDEDIGING KON OPTUIGEN * BIJ ZIJN HOGER BEROEP WORDT HIJ BERECHT DOOR EEN HORROR-OUDERLING DIE ALLES ONGEZIEN EN ONGEMOTIVEERD AFWIJST, PRO-MICHA TUSSENARRESTEN NIET WIL LEZEN, ZIJN ADVOCAAT INTIMIDEERT EN ZIJN GROTE VIJAND WESTENBERG IN EEN CORRUPT VONNIS VRIJSPRAK

[wp_ad_camp_1]

Weledelgestrenge Heer mr. T.J. Stapel,

In antwoord op uw brief van 13 november 2015, bij het gerechtshof ingekomen op 17 november 2015, laat ik u namens de mrs. Abbink, De Groot en Rijkers weten dat zij in dit stadium van de behandeling van de zaak geen aanleiding zien om terug te komen op hun eerdere beslissing ten aanzien van de beslissing van het gerechtshof ‘s-Gravenhage. Desgewenst kunt u uw verzoek ter terechtzitting opnieuw doen.

Tevens kan ik u meedelen dat mr. Abbink in zijn eerdere betrokkenheid bij de zaak van het Openbaar Ministerie tegen Westenberg geen goede reden ziet om zich van de zaak terug te trekken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

mr E.C.M. (Esther) Steeghs
senior juridisch medewerker

Hieronder volgt de brief waarop bovenstaand schrijven het antwoord is. We zullen thans de Hoge Raad vragen in te grijpen in deze krankzinnige situatie. Tevens zullen we opinies gaan verzamelen van deskundigen over de handelswijze van Abbink een pro-Micha tussenarrest niet te willen inzien en volledig en ongemotiveerd te vernietigen. De juridische vraag hier is of een gerecht dat een zaak krijgt aangeleverd via een doorverwijzing vanuit een ander gerecht, de uitspraken van het verwijzende gerecht mag negeren. Als dat inderdaad is toegestaan, zou elk proces dat (voor de staat) ‘fout’ dreigt af te lopen simpelweg kunnen worden ‘overgedaan’ door de zaak door te verwijzen naar een ander gerecht. Overigens is een variant op deze weerzinwekkende ’truc’ in te grijpen in rechtsgangen het vervangen van de rechters binnen hetzelfde gerecht zoals is gebeurd op het cruciale moment in de Chipshol-zaken. Het kan dan ook geen toeval zijn dat juist Micha met deze bizarre handelswijze wordt geconfronteerd nadat eerder Chipshol met wie Micha lange tijd heeft samengewerkt hetzelfde meemaakte. Alleen deze omstanigheid zou al bewijs moeten zijn voor kwade opzet van de kant van de zwarte mafia.

Edelgrootachtbare Heren,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Zoals u weet, heb ik u tijdens de zitting van 7 augustus gewraakt, omdat u met volstrekte onwelwillendheid reageerde op het ter zitting gedane aanhoudingsverzoek en cliënt en ik daardoor het gevoel kregen dat u niet onbevooroordeeld was.

Inmiddels heeft de wrakingskamer geoordeeld, dat het wrakingsverzoek moest worden afgewezen. Dat neemt niet weg dat cliënt nog altijd zeer ontstemd is over de opvallende onwelwillendheid waarmee dit gerechtshof hem tegemoet treed. Op dit moment zij we in afwachting van de bepaling van een nieuwe datum voor de voorzetting van de inhoudelijke behandeling. Voordat er opnieuw een datum voor de inhoudelijke behandeling zal worden bepaald, wil ik u namens cliënt nogmaals het verzoek doen om de destijds door het Gerechtshof Den Haag toegewezen onderzoekswensen alsnog toe te wijzen en de inhoudelijke behandeling op te schorten totdat de verschillende onderzoeken en getuigenverhoren zullen hebben plaatsgevonden.

Ik doe dat, omdat cliënt en ik het een uiterst merkwaardige gang van zaken blijven vinden, dat u de door het Hof Den Haag toegewezen onderzoekswensen in uw tussenbeslissing van 24 december 2014 alsnog heeft afgewezen, terwijl u op dat moment niet eens in het bezit was van het de toewijzing van de onderzoekswensen betreffende tussenarrest van het Hof Den Haag. Terwijl het bestaan van dat tussenarrest u bekend was, heeft u kennelijk geoordeeld dat de inhoud van dat voor cliënt zo belangrijke tussenarrest voor u niet van belang was. Het had op zijn minst voor de hand gelegen dat u de behandeling van de zaak destijds al zou hebben aangehouden, desnoods voor slechts enkele uren of dagen, zodat u van de inhoud van het tussenarrest kennis had kunnen nemen. U heeft dat echter nagelaten en de onderzoekswensen van cliënt zonder voldoende kennis van zaken afgewezen.

Toen u tijdens de zitting van 7 augustusus 2015 inmiddels wél in het bezit was van genoemd tussenarrest en ik u door middel van het ter zitting gedane aanhoudingsverzoek in de gelegenheid stelde uw eerdere beslissing te heroverwegen en de door het hof Den Haag toegewezen verzoeken alsnog toe te wijzen bleek u daartoe niet bereid. U overwoog daaromtrent (citaat uit het proces-verbaal van de zitting van 7 augustus 2015):

“De raadsman gaat er klaarblijkelijk vanuit dat de verwijzing door het Hof Den Haag d.d. 30 december 2013 heeft plaatsgevonden in de stand van zaken zoals die te dien tijde was. Dit is evenwel niet juist. Na een verwijzing, als bedoeld in artikel 62b van de Wet op de rechterlijke organisatie, neemt het onderzoek van het gerecht waarnaar is verwezen een nieuwe aanvang. Overigens is het hof van oordeel dat, ook na kennisneming van de beslissing van het hof Den Haag, er geen reden is tot heroverweging van zijn beslissing van 24 december 2014. ”

Dat het onderzoek van het gerecht waarnaar is verwezen is een nieuwe aanvang neemt ligt voor de hand: er zitten drie andere rechters, die zich van alle aspecten van de zaak op de hoogte moeten stellen voordat zij de zaak kunnen behandelen. Dat neemt echter niet weg dat die rechters weloverwogen beslissingen van het verwijzende gerechtshof zomaar naast zich neer kunnen leggen. Volgens het strafprocesrecht is dat wellicht mogelijk, maar geen redelijk denkend mens begrijpt waarom de beslissing van het ene hof niet door het andere hof zou kunnen worden overgenomen, terwijl er geen enkele goede reden te bedenken is waarom de beslissing van het verwijzende hof niet zou moeten worden gevolgd. Het alsnog afwijzen van de eerder toegewezen onderzoekswensen is ook op geen enkele manier gemotiveerd. Door op deze wijze te opereren lijkt u de waarheidsvinding te willen blokkeren.

De reden voor de verwijzing was al vergezocht. Het ging erom dat aangever Kiers bleek te zijn gehuwd met een persoon werkzaam bij het hof Den Haag. De mevrouw in kwestie had echter niets van doen met de onderhavige strafzaak en hield zich ook helemaal niet bezig met strafzaken. Enig gevaar voor belangenverstrengeling en een als gevolg daarvan verminderde onafhankelijkheid of onpartijdigheid van het hof was dan ook ondenkbaar. Desondanks is doorverwezen, waarna het nieuwe gerechtshof alle toegewezen onderzoekswensen volstrekt ongemotiveerd van tafel heeft geveegd. Cliënt heeft het sterke vermoeden dat hier op de achtergrond sprake is van een bewuste strategie. Uw aanvankelijke weigering om kennis te willen nemen van het Haagse tussenarrest en de ontbrekende of ondeugdelijke motivering van de afwijzing van de onderzoekswensen sterken hem in die mening.

Kortom: ik wil u nogmaals vragen de zaak nog niet inhoudelijk te behandelen, maar eerst de door het Hof Den Haag toegewezen onderzoekshandelingen te doen verrichten, waarna de inhoudelijke behandeling alsnog kan worden voortgezet.

Ook maak ik van deze gelegenheid gebruik om nogmaals uw aandacht te vragen voor de twijfel van cliënt over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van raadsheer mr H. Abbink. Hoewel deze twijfel in het kader van het wrakingsverzoek uitvoerig aan de orde geweest, heeft zich onlangs een nieuwe ontwikkeling voorgedaan, waardoor de vraag naar de onbevooroordeeldheid van Abbink wederom actueel is geworden. Eén van de bezwaren die cliënt In het kader van het wrakingsverzoek tegen mr Abbink als raadsheer had, hield verband met de betrokkenheid van Abbink bij de strafzaak tegen voormalig rechter Westenberg. Abbink had zitting in de kamer van het Hof, die Westenberg destijds heeft vrijgesproken van meineed.

Diezelfde Westenberg is ook verwikkeld in een civiele procedure tegen cliënt, waarin cliënt schadevergoeding van hem eist. Die vordering tot schadevergoeding heeft te maken met het feit, dat Westenberg destijds ten onrechte een civiele procedure tegen cliënt is begonnen omtrent diens berichtgeving over Westenberg in de Chipsol-zaak, waarin Westenberg, zoals inmiddels is komen vast te staan, in zijn hoedanigheid van rechter heeft gebeld met één van de advocaten in die zaak. Westenberg heeft in 2004 een procedure tot schadevergoeding jegens cliënt aangespannen, omdat cliënt in strijd met de waarheid in zijn boek “Topadvocatuur: in de keuken van de civiele rechtspraktijk” zou hebben opgemerkt dat Westenberg met de advocaat van één van de partijen zou hebben gebeld. Westenberg heeft dit gedaan, wetende dat hij wel degelijk met die advocaat (mr Smit) had gebeld en hij heeft cliënt daarmee veel inkomens- en reputatieschade berokkend.

Omdat Westenberg tijdens een getuigenverhoor onder ede heeft verklaard niet met advocaat Smit te hebben gebeld, is hij vervolgd vanwege meineed. In het kader van die vervolging is Westenberg mede door mr Abbink vrijgesproken van meineed, hetgeen nu in de door cliënt tegen Westenberg aangespannen civiele procedure wordt gebruikt als verweer tegen de vordering van cliënt. Een en ander komt duidelijk naar voren uit de namens Westenberg ingediende, in kopie bijgevoegde memorie van antwoord d.d. 20 oktober 2015:

“1.12 Tegen Westenberg heeft het Openbaar Ministerie een strafzaak aanhangig gemaakt in verband met de veronderstelde leugens (meineed) van Westenberg met betrekking tot een dergelijk telefoongesprek.
1.13 AL deze procedures zijn op niets uitgelopen. Westenberg is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in de strafzaak van alle beschuldigingen vrijgesproken. In twee instanties heeft de strafrechter de beweringen van Smit over het gestelde telefoongesprek volstrekt onaannemelijk geoordeeld.”

Met zoveel woorden stelt Westenberg zich in die procedure op het standpunt dat hij geen schadevergoeding aan cliënt verschuldigd kan zijn, omdat hij niet heeft gebeld met een advocaat Smit, welke stelling wordt ondersteund door middel van de vrijspraak in de door Abbink behandelde strafzaak tegen Westenberg. Dat Abbink en cliënt anders denken over de kwestie Westenberg was al bekend. Wat nieuw is, is dat het standpunt van Abbink nu in een civiele procedure rechtstreeks tegen de vordering van cliënt in stelling wordt gebracht. Daarmee is er sprake van een rechter die, in ieder geval wat cliënt betreft, de schijn van partijdigheid tegen zich heeft.

Hoewel ik cliënt er ternauwernood van heb kunnen weerhouden opnieuw een wrakingsverzoek in te dienen, begrijp ik zijn bezwaren tegen raadsheer Abbink goed. Wellicht kan Abbink beide zaken voldoende van elkaar scheiden en is zijn standpunt in de zaak Westenberg niet van invloed op zijn standpunten in de onderhavige zaak, maar zeker is dat allerminst. De enkele schijn van partijdigheid zou voor een raadsheer al voldoende aansporing moeten zijn om een zaak niet langer te behandelen, reden waarom ik raadsheer Abbink namens cliënt verzoek of hij zich niet alsnog uit deze zaak wil terugtrekken.

Graag verneem ik uw spoedige reactie op bovenstaande kwesties. Een kopie van deze brief zond ik ook aan de advocaat-generaal.

Met vriendelijke groet,

T.J. Stapel

8 Replies to “BREAKING: ZWARTE MAFIA OPENT COMPLETE HORROR-ARSENAAL TEGEN MICHA”

 1. ……Dat neemt niet weg dat cliënt nog altijd zeer ontstemd is over de opvallende onwelwillendheid waarmee dit gerechtshof hem tegemoet treed……

  Poes Mis kan je me effe knijpen ……….

 2. Aangaande angst-onderdrukking, komen we weer bij Anne Frank haar oppervlakkige conclusie t.a.v. (vreesloze) psychopaat Winston Churchill:

  “Benijdenswaardig.”

  Ik durf te wedden dat bijv. ook Dr. Hans Vogel v.w.b. dit ‘gnotis seauton’ ergens op het niveau van een begaafde 15 jarige Lyceum-leerlinge is blijven hangen. Op geheel eigen kracht komen maar weinigen verder, zo wijst de praktijk uit.

 3. Dat mispoes MK als een Kobold ziet, kan bijv. te wijten zijn aan LSD gebruik of aan op een kritieke plek in het instinctief substraat beland virus DNA.

  Dat laatste lijkt eerder het geval, want de rest van mispoes’ betoog is ijzingwekkend logisch.

  Ik vind wel dat MK teveel en te diep over de longen rookt, maar dat kan goed zijn om die begrijpelijk hoog oplopende ‘pesky’ ANGST wat te onderdrukken. Een soort “natuurlijk” en met wat opcenten gemakkelijk verkrijgbaar anxyoliticum, waarvoor hij anders bijv. PB BV psychiater Bert Bakker om een receptje (Seresta of iets moderners) had moeten bedelen.

  1. Brandnetelwater drinken .. een uur lang in water gekookt om de bedoelde ingredienten te activeren is een milde angst reducer!

   Dit ook wegens het al bijkomend gevoel van algemeen Welbevinden http://www.visionair.nl/ideeen/ideeenbus/superrijken-kopen-onsterfelijkheidsbehandelingen/#comment-181827

   Ook roken maakt de gevoelens rigide cq stabiliseerd de angst aanvallen. Dán inderdaad óok een medicijn t is niet anders. Alcohol of ook wiet dat verdooft en ongevoeliger maakt dat men nog even dúrft onder mensen mens te zijn met minder angst voor de dood…sja die penose van wet staat en regering zitten daarom allemaal aan de heroine en cocaine maar dát is een brug té ver en zou junkie schippers moeten mega woeker accijnsen ipv de middeltjes van Burger en Buitenlui!

   Die massieve verslavingen aan heroine en cocaine maakt geheel alle bestuur zo illegaal als maar kan en logisch dan dat ze je laatste centje dan ook willen die junks

   1. btw daar dit brandnetelwater ietwat psycho actief is kan men eens wat drinken en dan in een behoorlijk harmonisch rust lekker naar geliefde muziek gaan luisteren om een mooie avond of dag er van te maken.

 4. Ook mispoes snapt psychopaten niet: Dat zijn kickzoekers en hebben overal maling aan.

  Deze DSM-V psychopatentest kandidaten en potentiële oorlogsMISDADIGERS, zoals bijv. H.A.A.G. Vermeulen of wijlen Rolph Gonzalves (vandaar zijn bijnaam Godzelves), passen natuurlijk niet in een democratie en zouden (als het in het geniep kon) aanklager, rechter (zo mogelijk in het hoger beroep weer bij precies dezelfde) en beul zijn.

 5. Ik snap die Abbink niet. Ik zou als rechter reuzeblij zijn met een wrakingsverzoek van de verwarde kobold Micha Kat. Laat dit gepruttel toch over aan een jonge onervaren rechter, die vindt mogelijk een goede grond om deze dwaas een paar jaar achter de tralies te smijten en heeft nog zin dit gereutel aan te horen.

Geef een reactie