CHRIS KLOMP OVER COMPLOTTEN, COMPLOTDENKERS, FEITEN EN GERUCHTEN

LAATSTE NIEUWS: BEDROG IN ZAAK-DASCHA SPUIT UIT ALLE HOEKEN EN GATEN * ZIJN DE OUDERS INMIDDELS MET KETTINGEN VASTGEBONDEN OM TEGEN TE HOUDEN DAT ZE GAAN PRATEN MET ONAFHANKELIJKE JOURNALISTEN?

WE HERHALEN WAT WE EERDER SCHREVEN: AAN HET EINDE VAN DE WEG VAN CHRIS KLOMP VERRIJZEN CONCENTRATIEKAMPEN EN GASKAMERS VOOR ‘ANDERSDENKENDEN’ * CHRIS KLOMP IS DE ‘VERKENNER’ DIE VOOR DE NWO EN DE PEDOFIELEN EEN KLIMAAT MOET SCHEPPEN VAN RAZZIA’S EN POGROMS TEGEN IEDEREEN MET EEN ANDERE MENING * HIERTOE BENADERT KLOMP ‘WETENSCHAPPERS’ NET ALS DE NAZI’S DEDEN OM DE ‘INFERIORIEIT’ AAN TE TONEN VAN ‘ANDERE RASSEN’ * WAAROM KOMEN DE ANNE FRANK-STICHTING EN HET MDI NIET IN ACTIE TEGEN KLOMP?

[wp_ad_camp_1]

dinsdag 8 december 2015 12:43
Waarde heer Klomp,

In het kader van uw lopende onderzoek naar complotdenken in Nederland zou ik het op prijs stellen (al was het maar ten behoeve van een “Standortsbestimmung” mijnerzijds) indien u mij beknopt zou kunnen geven op enkele vragen:

–is voor u een complot wat verstaan wordt onder de gangbare definitie(s)?
-zo niet, welke definitie hanteert u dan?
-welke subcategorieën brengt u aan in complotten?
-zijn u daadwerkelijke complotten bekend uit de naoorlogse Nederlandse geschiedenis?
-beschouwt u de Zwitserse onderzoeker D. Ganser als een complotdenker?

Ik dank u bij voorbaat voor uw bereidwilligheid

Met vriendelijke groet
Dr. H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 13:24, Chris Klomp wrote:
Geachte heer Vogel,

Ik heb geen mening over complotdenkers. Ook niet over kabouters of vliegende schotels. Voor uw vragen kunt het beste terecht bij wetenschappers en/of onderzoekers. Als journalist hou ik mij bezig met feiten en onderzoek, niet met geruchten.

Met gepaste groet,
Chris Klomp

Verzonden: dinsdag 8 december 2015 13:59
Geachte heer Klomp

Een teleurstellend antwoord en ook een beetje een dom antwoord, vind ik.

Ik meende toch van een Nederlands journalist met beroepseer een serieuze reactie te mogen verwachten. Ik stel dan ook empirisch vast dat u als journalist niet serieus te nemen bent, en dat uw stukken slechts bestaan uit achteloos opgetekende en verzamelde oprispingen van “wetenschappers” die u blindelings vertrouwt, aangezien u niet in staat bent hun uitingen te verifiëren, zelfs niet marginaal te toetsen.

Met vriendelijke groet,
Dr. H.Ph.Vogel

On 2015-12-08 14:33, Chris Klomp wrote:
Geachte heer Vogel,

Ik ben bloedserieus. Ik hecht doorgaans waarde aan de wetenschap, niet aan verontruste burgers die in een rancuneuze staat voortdurend malicieuze geruchten aan wensen te zien voor feiten.

De wetenschap is transparant en staat open voor debat. Het is een zichzelf controlerend systeem waar ik veel waardering voor heb.

Met gepaste groet,
Chris K
Journalist

Verzonden: dinsdag 8 december 2015 15:02
Geachte heer Klomp

Dank voor uw antwoord. Ik hecht zelf grote waarde aan wetenschap. Het is evenwel werkelijk doodzonde dat juist de wetenschap meer dan ooit door het destijds door de overheid ingevoerde financieringsmodel in de meeste gevallen niet meer als waardevrij, open en objectief (volgens wetenschappelijke normen uiteraard) is te beschouwen. Inmiddels staan uitsluitend nog “kleine” vakken als etruskologie nog boven verdenking van besmetting door externe financiers. Het is inmiddels, helaas, in de wetenschap maar al te vaak “u vraagt, wij draaien”.

Wetenschap is bovendien inmiddels dermate met de politiek verweven dat er van een open debat op veel wetenschapsgebieden echt geen sprake meer kan zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan sociale psychologie, criminologie, landbouwwetenschappen, farmacologie, medicijnen, internationaal recht, politicologie, geschiedenis enz. Zeker in een klein land als Nederland, waar werkelijk iedereen in elke tak van wetenschap elkaar kent en onderling afhankelijk is voor goedkeuring van subsidieaanvragen en onderzoeksvoorstellen, is van een transparant en zichzelf controlerend systeem geen sprake.

Dat is tevens mede een verklaring voor de achteruitgang van het peil van het hoger onderwijs in Nederland, zowel op “hogescholen” als universiteiten.

Een werkelijk open debat is bijna niet mogelijk, maar het is de vraag of dat ooit anders is geweest. Op grond van mijn kennis van de wetenschapsgeschiedenis denk ik heel zelden. Maar de situatie nu is in zoverre anders, dat het de externe financiers, in casu het bedrijfsleven is. dat de richting en het tempo van de ontwikkelingen op veel wetenschapsterreinen bepaalt via de “derde geldstroom.” Dat op zich sluit een open debat op die terreinen bij voorbaat uit.

Met vriendelijke groet,
H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 15:06, Chris Klomp wrote:
Geachte heer Vogel,

Ik heb begrepen dat de heer Micha Kat van externe geldstromen gebruik heeft gemaakt om een bepaalde gekleurde boodschap te vertolken. Ik ga er van uit dat u uw kritiek op de wetenschap ook met betrekking tot de heer Kat zal gebruiken.

Met vriendelijke groet,
Chris Klomp

On Tue, Dec 8, 2015 at 6:18 AM -0800
Geachte heer Klomp,

Wetenschap is niet hetzelfde als journalistiek. Indien u evenwel beschikt over bewijzen dat Micha Kat momenteel geld toucheert uit tot dusverre niet nader bekendgemaakte bronnen, hoor ik dat graag. Mij is overigens de financiering door de familie Poot bekend, maar dat was voorheen.

Met vriendelijke groet
H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 15:26, Chris Klomp wrote:
Klopt. Poot. En wetenschap is idd niet hetzelfde als journalistiek. Zoals journalistiek niet hetzelfde is als de malicieuze onzin van de heer Kat.

dinsdag 8 december 2015 15:44
Geachte heer Klomp

Terug naar de essentie: vanwaar toch dat vertrouwen van u in de wetenschap en dan nog wel in de sociale psychologie, misschien wel de meest “onwetenschappelijke” en speculatieve tak van de sociale wetenschappen die op zichzelf al bitter weinig met de traditionele wetenschap van doen hebben en waarvoor de popperiaanse falsificatietheorie altijd desastreus blijkt uit te werken?

Met vriendelijke groet,
H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 15:55, Chris Klomp wrote:
Omdat de wetenschap transparant is. Onderzoek en resultaten worden zichtbaar gemaakt. Daar kunnen collega’s weer iets van vinden.

Overigens maakt u wel een beetje de fout te denken dat ik achter de woorden van de wetenschappers sta of dat ik eventueel een eigen mening over het onderwerp zou hebben. Ik geef louter weer hoe de wetenschap (vrij breed ook nog eens) denkt over complotdenkers.

Het is aan de lezer om daar iets mee te doen. Of niet iets mee te doen. Als journalist doet mijn mening over de onderwerpen waar ik over schrijf er niet toe.

Ik kan ook probleemloos zonder oordeel over kindermisbruik schrijven. Of kindermishandeling. Dat is nu net wat journalistiek zo waardevol maakt.

dinsdag 8 december 2015 16:03
Geachte heer Klomp,

Ik probeerde u uit te leggen dat de wetenschap, en dan vooral de takken van wetenschap wier vertegenwoordigers uw zegslieden zijn, allerminst transparant is. Het lijkt mij trouwens een vereiste voor een journalist om zelfstandig in staat te zijn de uitlatingen van zijn zegslieden op zijn minst marginaal te kunnen toetsen.

Overigens de totaal waardevrije journalistiek is een onbereikbaar ideaal, dat weet u hoop ik ook wel.

Met vriendelijke groet,
H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 16:07, Chris Klomp wrote:
In mijn verhaal over complotdenkers staan vijf onderzoeken. In binnen- en buitenland. Over verschillende periodes. Die onderzoeken worden niet betwist en staan als een huis. Ze staan allemaal in vol ornaat online en zijn door een ieder te toetsen. In tegenstelling tot de verdenkingen die Kat en consorten met grote regelmaat op het net
slingeren.

Dus nogmaals: ga in gesprek met de wetenschappers als u meent dat het anders zit. Ga ik weer even door met mijn werk als journalist.

dinsdag 8 december 2015 16:16
Geachte heer Klomp,

Ik vind u weinig open en transparant. Wat u doet is mijns inziens geen journalistiek, maar het kritiekloos weergeven van de oppervlakkige en de op a-priori opvattingen gebaseerde “onderzoeken” (uitgaande van niet gedefinieerde categorieën) van gesponsorde “wetenschappers.” U bent niet eens in staat of zelfs maar bereid die uitlatingen zelf, al was het maar marginaal, te toetsen.

Gaat u daar vooral mee door. Me dunkt het publiek dat vandaag de dag nog de krant leest, slinkt zienderogen, mede door de journalistieke normen zoals u en uw collega’s die hanteren.

Met vriendelijke groet
H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 16:27, Chris Klomp wrote:
U gaat er van uit dat de door mij gebruikte onderzoeken komen van gesponsorde wetenschappers. Ik hoor graag hoe u daar aan komt. U gaat er voorts van uit dat vijf onderzoekers op verschillenden continenten en in verschillende periodes blijkbaar allemaal onzin verkopen. Tsja. Kom maar met argumenten, zou ik zeggen. U gaat er zonder toetsing van uit dat het niet goed zit, zonder ook maar een enkel argument te geven waarom die onderzoeken niet deugen.

Wat ons publiek betreft: maakt u zich geen zorgen. Het onderhavige verhaal heeft niet eens in de krant gestaan. Wel online. En daar hebben wij van het AD een enorm en nog steeds groeiend bereik. Voor goede journalistiek zal altijd een markt blijven. Zie bijvoorbeeld ook het succes van Blendle, waar veel van mijn stukken terechtkomen en op die manier een mooi verdienmodel genereren. Kijk ook even naar @realtwitcourt waar mensen tegen betaling kennis kunnen nemen van de rechtspraak.

Met gepaste groet,
Chris Klomp

dinsdag 8 december 2015 16:42
Geachte heer Klomp

Ik vroeg u aanvankelijk, van welk begrip u uitgaat bij het schrijven over “complotten” en “complotdenkers”. Het zijn beiden concepten met een politieke lading en een wereld van associaties. De wetenschapsbeoefenaren op wier onderzoek u zich baseerde, hebben hieromtrent mijns inziens niet voldoende inzicht verschaft. Ik heb mij ook tot een van hen gericht hierover helderheid te bekomen. Dat is één. Verder stel ik vast dat hun onderzoek wordt gefinancierd door schimmige organisaties met onduidelijke affiliatie. Dat is twee.

Vooral het eerste punt is cruciaal. Daaruit blijkt dat het hele onderzoek bij voorbaat waardeloos is. Punt twee toont aan dat het gaan om onderzoek dat hoogstwaarschijnlijk politiek gemotiveerd is. Kortom, van transparante wetenschap is hier geen sprake.

Dat is eigenlijk het soort werk dat men van een goede journalist zou mogen verwachten.

Dank overigens voor de informatie over Blendle. Kan iedereen daar publiceren of moet je lid zijn van de NVJ?

Met vriendelijke groet,
H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 16:50, Chris Klomp wrote:
Geachte heer Vogel,

U bewijst niets, u stelt. Welke organisaties? Wat is hun invloed?

Ik kan ook wel zeggen dat de heer Vogel niet deugt en dat u derhalve onzin verkoopt. Maar dat zou nergens op slaan.

Niet iedereen kan via Blendle publiceren. U dient gevraagd te worden of een verhaal in te sturen. Ik geloof niet dat u lid dient te zijn van de NVJ. Dat ben ik ook niet.

dinsdag 8 december 2015 17:09
Geachte heer Klomp,

Ik verwijs en op basis van wat ik heb gelezen trek ik mijn conclusies, heel transparant.

Kijkt u eens op de persoonlijke website van Jan-Willem van Prooijen, leest u enkele van zijn stukken en kijkt ook eens naar zijn cv, daar leest u waar hij verder werkt en aan wat voor clubs hij is gelieerd. Ik kan u nogmaals verzekeren dat het gebruik van slecht of niet toereikend gedefinieerde begrippen (zoals dat doorgaans in de “sociale wetenschappen” gebeurt), met wetenschap niets te maken heeft. Het onderzoek wordt dan vanaf het begin een bepaalde richting in gestuurd en is niet meer open. De vraagstelling bij de “sociale wetenschappen” is doorgaans ook van invloed op de uitslag (dus niet echt wetenschappelijk): namelijk bijna altijd dubbel en niet eenduidig, dus bijvoorbeeld “waarom”. En dan krijg je dikwijls resultaten die “opmerkelijk” zijn, maar van korte duur omdat ze op zand zijn gebouwd. En dan moet je weer het paradigma van Kuhn van stal halen om het allemaal te verklaren en een plaats te geven.

Met vriendelijke groet

H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 17:13, Chris Klomp wrote:
Geachte heer Vogel,

Ik ken het cv van de beste man en zie daar werkelijk geen enkel vlekje op staan. Integendeel: het is een indrukwekkende loopbaan langs toonaangevende onderwijsinstanties.

Met andere woorden: u roept maar wat. Dat geeft verder niets, maar wij als journalisten kunnen ons dat niet veroorloven.

dinsdag 8 december 2015 17:22
Geachte heer Klomp,

Dat is precies wat ik bedoel. Ik ga natuurlijk uw werk niet voor u doen. Maar je moet toch wel een beetje de weg kennen in wetenschapsland wil je het een van het ander kunnen onderscheiden. Een zekere mate van bona fides, van vertrouwen in de medemens en de zelfreinigende kracht van organisaties is uiteraard mooi en prima, maar niet ten koste van een gezonde dosis argwaan. Dat zouden journalisten zich wat meer moeten realiseren.

Met vriendelijke groet
H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 17:27, Chris Klomp wrote:
Beste Hans,

Je mag best toegeven dat je fout zit. Dat is helemaal niet erg. Je kunt simpel niet aannemelijk maken dat het onderzoek van deze man niet deugt. Je komt met allerlei stellingen die je in het geheel niet kunt onderbouwen. Als ik je er om vraag, maak je je er van af door te stellen dat ik dat onderzoek zelf maar moet doen. Ik heb dat gedaan en zie geen enkele verdachte organisatie of onjuiste beinvloeding.

Wie stelt, bewijst Hans. Kom maar op.

dinsdag 8 december 2015 17:36
Geachte heer Klomp,

Ik doe niet anders. Ik heb precies aangegeven waarom het werk van van Prooijen niet deugt: geen deugdelijke definities en petitio principii, (“red herring”) leest u zijn werk maar na. U was degene die met die man op de proppen kwam, dus was/is het uw taak van den beginne af om daarover inzicht te verschaffen. Ook dat hoort een goede journalist te doen.

Met vriendelijke groet
H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 17:44, Chris Klomp wrote:
Beste Hans,

Ik schrijf voor een krant, niet voor een wetenschappelijk magazine. Het is niet mijn taak om de betrouwbaarheid van de hele sociale wetenschap te toetsen.

De heer  Van Prooijen is een zeer kundig man, die op zijn terrein veel heeft bereikt. U komt met beschuldigingen over verdachte organisaties en geldstromen die u niet hard kunt maken.

Ik stel voor dat u verder met de heer Van Prooijen (en de andere vijf wetenschappers) in discussie gaat over de gebruikte methodes.

dinsdag 8 december 2015 18:07
Geachte heer Klomp

Het spijt mij te moeten vaststellen (op grond van uw eigen uitlatingen) dat u niet in staat bent te beoordelen of Van Prooijen kundig of deskundig is. U wilt blijkbaar ook niet daartoe in staat zijn. Het is inderdaad niet uw taak om de betrouwbaarheid van de hele sociale wetenschap te beoordelen, maar u zoudt zich wel geroepen moeten voelen zich daarin, al was het maar enigszins, te verdiepen. Het is uw keuze geweest om erover te schrijven. Noblesse oblige ook in dit geval.

Iemand met wetenschappelijke basiskennis prikt zo door het werk van van Prooijen heen, zoals in uw artikel aangehaald als stellende dat “complotdenken” (geen wetenschappelijke definitie) leidt tot “radicaliseren”. Dit is geen wetenschappelijk onderzoek of een wetenschappelijke conclusie, maar een politieke verklaring, de opmaat voor nare vormen van repressie. De nadrukkelijke presentatie als “wetenschappelijk” gefundeerde verklaring is misleidend en gezien het huidige politieke klimaat van hetze en agressie van allerlei herkomst, mijns inziens verwerpelijk.

En zoals ik al zei, ik heb van Prooijen benaderd, maar hij voelt zich blijkbaar te verheven in zijn ivoren toren. Over transparantie, openheid en wetenschappelijke eerlijkheid gesproken.

Met vriendelijke groet.
H.Ph. Vogel

On 2015-12-08 18:09, Chris Klomp wrote:
Zucht.

Hans, ik wens je het allerbeste verder. Ik heb het gevoel dat ik tegen een muur praat. Je leest niet wat ik zeg, je bewijst niet wat je stelt. Ik zou zeggen: schrijf nog een mooi stukje op de site van Kat, dan ga ik even verder met echte journalistiek.

dinsdag 8 december 2015 19:07
Geachte heer Klomp,

Tegen projectie is geen kruid gewassen.
Ik hoop voor u dat uw werkgever nog enige tijd het hoofd boven water kan houden!

Met vriendelijke groet
H.Ph. Vogel

6 Replies to “CHRIS KLOMP OVER COMPLOTTEN, COMPLOTDENKERS, FEITEN EN GERUCHTEN”

 1. “”Niemand heeft interesse/behoefte in jou en je achtergrondinformatie””

  mmhhh das vreemd ik dacht komplotters een open vizier hadden. Normalerwijs wordt elke rechter en andere passanten helemaal gescreend qua connecties en andere info.
  Maar bij opperhoofden en aanverwante in het komplot wezen wordt er niet gekeken naar hun levensloop en andere zaken.

  erg vreemd allemaal, je zou op zijn minst Mis Poes kunnen bedanken voor de info qua beeldvorming aangaande heer Vogel. Het helpt immers alleen bij het kritische benaderen van zaken.

  En naar mijn idee zou het best wel eens kunnen zijn dat Poes Mis heel erg kritisch is, en daarom dat gereutel cq schouwspel van heer Kat niet accepteert.

 2. Een buitengewoon vermakelijke mailwisseling tussen de uitgerangeerde ‘wetenschapper’ Dr. Vogel en de nuchtere journalist Klomp die hem alle hoeken van de kamer laat zien.
  Het verbazingwekkende is wel het masochisme van Vogel en Kat: als je zo deerniswekkend voor aap wordt gezet ga je dat toch niet prominent op je eigen site etaleren?

 3. “”Me dunkt het publiek dat vandaag de dag nog de krant leest, slinkt zienderogen, mede door de journalistieke normen zoals u en uw collega’s die hanteren.””

  “”Ik hoop voor u dat uw werkgever nog enige tijd het hoofd boven water kan houden!””

  altijd effe dat vieze veegje uit de pan, waar tevens Kat een handje van heeft in zijn telefoon gesprekjes voornamelijk als het gesprek niet de wending die hij in gedachte had.

  Of Kat zijn chantage middel “”WE ZETTEN HET ONLINE HOOR”” pffffffff net of dit zo n spraakmakend weblog met een gigantisch bereik.

Geef een reactie