HET TRUMP-MOMENT VAN MICHA: DE TELEGRAAF KRIJGT SOMMATIE MET ULTIMATUM; EIS 1 MILJOEN

LUISTER NAAR DE OPNAME GEMAAKT TIJDENS DE BART MOS-ZAAK WAARUIT DE SAMENSPANNING BLIJKT TUSSEN DE TELEGRAAF EN HET OM kat-mos-25-10-16-14-20-2 * LEES HIER DE BOMBSHELL BRIEF VAN MICHA’S ADVOCAAT AAN DE TELEGRAAF

[wp_ad_camp_1]

Dagblad De Telegraaf
T.a.v. de Hoofdredactie
Postbus 376
1000 EB AMSTERDAM

Haarlem, 11 november 2016

Inzake: Kat/ Telegraaf

Geachte heer/ mevrouw,

Mijn cliënt, Micha Kat, heeft zich tot mij gewend in verband met het feit dat hij al jarenlang op een onrechtmatige en voor hem zeer schadelijke manier door De Telegraaf wordt lastiggevallen en geïntimideerd. Het begon allemaal in 2008, met het onrechtmatige ontslag van cliënt als correspondent voor Zuidoost-Azië, waarvoor De Telegraaf € 10.000 als compensatie heeft betaald.

In de jaren daarna begon De Telegraaf ook civiele rechtszaken tegen cliënt. De in die zaken naar voren gebrachte vorderingen hadden geen enkele feitelijke of juridische grondslag, maar waren voor cliënt wel uiterst belastend en hebben onder meer geleid tot het verlies van zijn bankrekeningen. Er is kortom sprake van buitenproportionele juridische terreur jegens mijn cliënt en dat is onrechtmatig.

Overigens beperkt De Telegraaf zich niet tot civielrechtelijke acties, maar heeft zij een geslaagde poging ondernomen om cliënt ook strafrechtelijk aan te pakken. Er is door uw redacteur B. Mos aangifte gedaan van “doodsbedreigingen” door cliënt op basis van onvolledige opnames van telefoongesprekken waarin die bedreigingen zouden zijn geuit, terwijl juist de context waarin de bewoordingen zijn gebruikt van groot belang is bij de beantwoording van de vraag of in strafrechtelijke zin van een bedreiging sprake is geweest. Genoemde aangifte, die met medeweten van en in overleg met De Telegraaf is gedaan, heeft inmiddels geleid tot een strafrechtelijke veroordeling van cliënt, terwijl het zeer de vraag is of de heer Mos zich ooit daadwerkelijk bedreigd heeft gevoeld. Tijdens de terechtzitting bij het gerechtshof Amsterdam heeft Mos als getuige immers desgevraagd nadrukkelijk niet geantwoord dat hij als gevolg van de “bedreiging” door cliënt werkelijk de angst heeft gekregen ooit het leven te zullen verliezen. Desondanks is de aangifte gedaan en is cliënt vervolgd en inmiddels veroordeeld. Cliënt legt zich overigens niet bij deze veroordeling neer en heeft inmiddels beroep in cassatie ingesteld.

Zeer zorgwekkend in dit verband is een geluidsopname van een gesprek tussen Mos en de Advocaat-Generaal, gemaakt tijdens een schorsing van de strafzitting op 6 oktober 2016. Deze geluidsopname, die te beluisteren is op de website van cliënt, www.revolutionaironline.com, toont aan dat de heer Mos en de Advocaat-Generaal overleggen over de te volgen strategie tijdens het vervolg van de zitting. Een dergelijk eenzijdig overleg tussen Openbaar Ministerie en een getuige, buiten aanwezigheid van de verdachte of diens advocaat, is sowieso al in strijd met een goede procesorde. Het is nog erger, omdat Mos met de Advocaat-Generaal lijkt te overleggen over de te volgen strategie tijdens het vervolg van de zitting en over de beschikbare geluidsopnames van de “bedreigingen”. Te horen is dat Mos verbaasd is dat de opnames niet zullen worden afgespeeld, want daarmee, aldus Mos: “… ben je wel in één keer klaar.” Dit is zorgwekkend omdat Mos het van groot belang lijkt te vinden dat de geluidsopnames van de vermeende bedreigingen worden afgespeeld, terwijl de voormalige advocaat van cliënt nu juist had ontdekt dat er met de betreffende opnames was gemanipuleerd en deze daarmee minder geloofwaardig zijn dan Mos wil doen geloven. Er is met andere woorden een situatie ontstaan waarin een medewerker van De Telegraaf een medewerker van het Openbaar Ministerie heeft beïnvloed of in ieder geval heeft gepoogd te beïnvloeden in diens werk, met als doel cliënt ook in hoger beroep veroordeeld te krijgen. Het spreekt welhaast vanzelf dat dit een uiterst kwalijke gang van zaken is. Hiermee lijkt immers sprake te zijn van samenspanning tussen De Telegraaf en het Openbaar Ministerie met als doel cliënt veroordeeld te krijgen op basis van vervalste of in ieder geval gemanipuleerde geluidsopnames. Cliënt houdt De Telegraaf hiervoor aansprakelijk.

Verder is uit telefoontaps uit het zogeheten “Westenberg-dossier” – genoemd naar de ex-vicepresident van de Haagse rechtbank die moest aftreden als gevolg van de Chipshol-affaire – gebleken dat De Telegraaf het aan de krant gelieerde PR-Bureau Sparrow & Partners heeft ingezet om cliënt te bestrijden. In deze “ Sparrow-tapes” wordt verwezen naar de aangifte van Mos maar die wordt dan een aangifte genoemd van De Telegraaf, waaruit ook weer blijkt dat het in de Mos-zaak niet ging om de “doodsbedreigingen” die door cliënt zouden zijn geuit, maar om een doelbewuste on onrechtmatige actie van De Telegraaf, gericht tegen cliënt.

Daarenboven zijn gedurende de afgelopen jaren in De Telegraaf verschillende uiterst diffamerende artikelen over cliënt geschreven, die uitsluitend tot doel hadden zijn reputatie te vernietigen en hem zo veel mogelijk schade te berokkenen. Het gaat onder meer om de volgende publicaties:

Op 6 februari 2012: “Micha Kat voor de rechter”
Op 7 februari 2012: “Bekladder Micha K. veroordeeld”
Op 25 april 2012: “Micha Kat opgepakt op Schiphol”

Wat cliënt met name stoort is dat noch aan hem, noch aan zijn toenmalige advocaat om wederhoor is gevraagd voordat de betreffende artikelen werden gepubliceerd. Evenmin is gebruik gemaakt van ontlastende informatie, die destijds wel degelijk beschikbaar was, nota bene op grond van artikelen over de zaak-Demmink die in De Telegraaf zijn verschenen.

Ook beschikt cliënt over sterke aanwijzingen dat De Telegraaf voormalige advocaten van cliënt heeft geïntimideerd. Ten eerste is dat gebeurd in de hierboven aangehaalde strafzaak tegen cliënt, waarin zijn voormalige advocaat Gerard van der Meer de verdediging op een cruciaal moment geheel onverwacht heeft neergelegd, nadat er kennelijk op een of andere manier van buitenaf druk op hem was uitgeoefend. Hetzelfde lijkt ook te zijn gebeurd in een civiele rechtszaak tussen cliënt en De Telegraaf. In die zaak, waarin het er onder meer om ging dat cliënt uw krant volgens u ten onrechte de “Pedograaf” had genoemd, werd cliënt bijgestaan door advocaat Mark Krul. Ook hij legde van de en op de andere dag zijn werkzaamheden neer en verscheen geheel onverwacht niet op een zitting in hoger beroep. Binnenkort zal een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor worden ingediend teneinde de betreffende advocaten als getuigen te mogen bevragen over de manier waarop zij door De Telegraaf zijn benaderd en mogelijk beïnvloed. 

Met al hetgeen hierboven is opgesomd is er overduidelijk sprake van een patroon, waarbij De Telegraaf cliënt stelselmatig heeft lastiggevallen, hetgeen cliënt enorme schade heeft berokkend, zowel materieel als immaterieel. Hoewel deze schade moeilijk precies te becijferen is, maakt cliënt als gevolg van alle hierboven uiteengezette onrechtmatige daden van De Telegraaf aanspraak op een schadevergoeding van € 1.000.000,00. Tenzij De Telegraaf bereid is genoemd schadebedrag aan cliënt te voldoen, zal binnenkort een civiele procedure worden geëntameerd teneinde die schade vergoed te krijgen. Hierbij verzoek en – voorzover nodig – sommeer ik u dan ook, om in ieder geval binnen twee weken na vandaag aan te geven in hoeverre er bij De Telegraaf de bereidheid bestaat de door cliënt geleden schade aan hem te voldoen.

Met belangstelling zie ik uit naar uw berichten.

Hoogachtend,

Thijs Stapel

6 Replies to “HET TRUMP-MOMENT VAN MICHA: DE TELEGRAAF KRIJGT SOMMATIE MET ULTIMATUM; EIS 1 MILJOEN”

 1. De uitblinkers moeten wel handen en voeten geven aan het nageslacht van de niet met name genoemde SS psychopaat alszijnde de legitieme vorsten van Nederland.

  Anders word je niet uitgenodigd, hoezeer je ook uitblinkt!

 2. Uitblinkerslunch

  De Koning en Koningin bieden twee à drie keer per jaar een zogenaamde uitblinkerslunch aan op Paleis Noordeinde aan een selectie van Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie in diverse sectoren zoals sport, cultuur, journalistiek, zorg, vrijwilligerswerk of bedrijfsleven. De Koning en Koningin willen door het aanbieden van een lunch hun erkenning en waardering uitspreken voor de mensen die zo’n bijzondere prestatie hebben geleverd.

  Welke uitgenodigde journalist gaat resp. wil er nog gaan….?

 3. Overigens het schrijven van de advocaat lijkt me niet echt serieus, er ontbreekt een uitschrijven van de zogezegde tekst van de geluidsopname die niet van zo n geweldige kwaliteit is.

 4. Klinkt stoer maar wordt een volledige mislukking voor MK. Wat een belachelijk zwakke argumentatie voor 1 miljoen.

  Romduit een heel zielige actie.

  Wanneer vertrek je naar Amerika en je grote held?

Geef een reactie