MICHA VRAAGT OPNIEUW OM VRIJGELEIDE -NU VOOR DE MICHA CLAIM-ZITTING VAN 28-2

MICHA WIL ZIJN EIGEN ZITTING KUNNEN BIJWONEN ZONDER DAT ZIJN DNA WORDT AFGENOMEN DOOR HET CRIMINELE PEDO-OM * IN DE STRAFZAAK-GELAUFF WERD HEM EEN VRIJGELEIDE GEWEIGERD -HIEROVER MOET DE HOGE RAAD BINNENKORT OORDELEN * DE ZAAK GAAT OM EEN VOORSCHOT VAN 50.000 OP DE CLAIM VAN 500.000

Thijs Stapel
To: Executie (Ress.parket Arnhem-Leeuwarden)
Cc: micha kat

Feb 6 at 11:16 AM

Geachte heer/ mevrouw,

In de zaak met het bovenvermelde parketnummer is mijn cliënt M. Kat veroordeeld door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, reden waarom het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden is belast met de executie van het arrest en ik mij tot u wend.

Cliënt verblijft inmiddels al enige jaren in het buitenland, omdat hij bij binnenkomst in Nederland onmiddellijk zal worden aangehouden, waarna bij hem, als veroordeelde van een misdrijf, DNA zal worden afgenomen. Cliënt heeft zeer grote principiële bezwaren tegen die verplichte DNA-afname. Hij is ervan op de hoogte dat hij op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden het recht heeft om na de afname bezwaar te maken, maar zijn principiële bezwaar heeft nu juist betrekking op de DNA-afname op zichzelf. Wellicht ten overvloede benadruk ik, dat het bezwaar van cliënt niet is ingegeven door de angst dat zijn DNA-profiel een bepaalde match zou opleveren met de in de databank opgeslagen profielen, afkomstig van sporen die in bepaalde strafzaken zijn aangetroffen. Uit de documentatie van cliënt, die u neem ik aan zult raadplegen, zal ook blijken dat cliënt nimmer is veroordeeld voor delicten waarbij DNA-sporen in het kader van de opsporing van belang kunnen zijn. Het gaat hoofdzakelijk om bepaalde uitingsdelicten, zoals belediging, waarbij het meteen bekend was dat de (strafbare) uitingen van cliënt afkomstig waren.

Als gevolg van het feit dat cliënt niet wil dat hij bij binnenkomst in Nederland zal worden aangehouden, kan hij niet naar Nederland komen. Hij is daardoor niet in staat een voor hem zeer belangrijke zitting bij te wonen in een civielrechtelijke zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, op 28 februari a.s.

In die zaak gaat het om een omvangrijke vordering van cliënt tegen de voormalige rechter Westenberg. Cliënt is journalist en heeft in 2004 over deze rechter een artikel gepubliceerd, waarin hij heeft aangegeven dat Westenberg als rechter heeft gebeld met de advocaat van één van de partijen om zo de zaak te beïnvloeden. Westenberg heeft ontkend te hebben gebeld en is procedures tegen cliënt begonnen, als gevolg waarvan cliënt in de loop van de jaren heel veel financiële en reputatieschade heeft opgelopen. Inmiddels is komen vast te staan dat Westenberg destijds wel degelijk heeft gebeld met één van de partijen, waarmee zijn hele vorderingen tegen Kat dus op een leugen was gebaseerd. Westenberg heeft daarom misbruik van procesrecht gemaakt en heeft daarmee jegens cliënt een onrechtmatige daad gepleegd. Hij is jegens cliënt aansprakelijk voor de dientengevolge door cliënt geleden schade. Inmiddels heeft het Hof ’s-Hertogenbosch in een bodemprocedure bij tussenarrest geoordeeld dat er in beginsel sprake is van aansprakelijkheid van Westenberg jegens cliënt, behoudens door Westenberg te leveren tegenbewijs, waarvan inmiddels vaststaat dat dat tegenbewijs er niet is.

Omdat tegen het betreffende tussenarrest beroep in cassatie openstond heeft Westenberg cassatie ingesteld, waarmee de betaling van enige schadevergoeding van Westenberg aan cliënt wederom ernstig is vertraagd. Om deze reden heeft cliënt in de loop van 2018 gepoogd in kort geding een voorschot op de schadevergoeding te verkrijgen, welke vordering in eerste aanleg is afgewezen. De zitting van 28 februari a.s. betreft een mondelinge pleidooizitting in het hoger beroep tegen dat kort gedingvonnis, waarbij cliënt ook zelf in persoon aanwezig dient te zijn, opdat ook hij het hof desgevraagd inlichtingen kan verstrekken. Zijn aanwezigheidsplicht blijkt uit de bijgevoegde oproepingsbrief. Het is dan ook van het grootste belang dat niet alleen ik als advocaat, maar ook cliënt als betrokken partij de betreffende zitting zal kunnen bijwonen. De gevraagde vrijgeleide heeft zoals gezegd betrekking op het bijwonen van deze zitting, op 28 februari a.s. om 09.00 uur te Arnhem.

Graag verneem ik of de verantwoordelijke advocaat-generaal of andere persoon binnen uw ressortsparket bereid is de vrijgeleide te verlenen. Als die bereidheid bestaat, kan vervolgens worden afgesproken hoe en een ander feitelijk moet worden geregeld.

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u. Ik wacht uw bericht af.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem

4 Replies to “MICHA VRAAGT OPNIEUW OM VRIJGELEIDE -NU VOOR DE MICHA CLAIM-ZITTING VAN 28-2”

 1. Ik hoop oprecht voor u dat het deze keer wel zal lukken.

  En:
  “Het gaat hoofdzakelijk om bepaalde uitingsdelicten, zoals belediging, waarbij het meteen bekend was dat de (strafbare) uitingen van cliënt afkomstig waren.”
  U beseft dat uw advocaat hiermee namens u (mogelijke) schuld erkend? Is uw advocaat nu ineens ook (weer) geen goede bron etc. etc. ?

  Puur uit interesse: Wat gaat u trouwens verder doen als u weer in Nederland bent behalve uw geliefden een knuffel geven?

   1. Geen geliefden? Hmm, dan vergis je je misschien nog. Maar daar weten wij niets van.

    Het is trouwens maar de vraag of hij direct de cel in zou gaan.

Geef een reactie