OOK EINDE OEFENING VOOR HET HAAGSE GERECHTSHOF EN PEDO-RECHTER WABEKE

LUISTER HIER NAAR EEN GESPREK DAT MICHA VANOCHTEND HAD MET DE WOORDVOERDER VAN HET HAAGSE HOF OVER PEDO-RECHTER JAN WOLTER WABEKE hof.wabeke

Eric Donk heeft nog een video van Micha die Wabeke confronteert bij de ingang van het Haagse Paleis van Justitie. Kun je mij daarvan de link mailen, Eric? In dienst van het algemeen belang? Bij voorbaat dank! Samen staan we sterk!

9 Replies to “OOK EINDE OEFENING VOOR HET HAAGSE GERECHTSHOF EN PEDO-RECHTER WABEKE”

 1. Overigens het geplaatste filmpje heeft meer inhoud dan wat Kat destijds heeft gepresteerd bij de uitgang van een rechtbank …………. ondanks dat de inhoud niet lekker zal liggen bij de strijders. Maar zo n zelfde filmpje met wat journalistieke inhoud kan evenwel worden bespeeld door de alternatieve sector.

 2. overigens lijkt me dat de bewuste video totaal geen waarde heeft qua inhoud, en alleen de functie heeft dat Kat met iets kan pronken om zijn persoontje op te laten leven ……..en vervolgens weer om donaties kan vragen.

  Als ik Donk was had ik Kat eerst eens effe de achterstallige rekeningen van eerder gejatte filmpjes laten afrekenen ………. mcht Kat daar geen trek in hebben of in gebrekke blijven ………………zal Kat vervolgens wel weer de bal spelen dat de junk het algemene belang niet ziet …….. anderszijds weet 90% van de bezoekers wel dat Kat het algemeen belang van Kat zwaar omstreden is …….

 3. “”””Kun je mij daarvan de link mailen, Eric? In dienst van het algemeen belang?””””

  are you kidding ……… je maakt Donk voor van alles uit en vervolgens moet hij jou de credits geven om leuk mee te doen met het alternatieve nieuws.
  Hoezo heeft Kat een plaat voor zijn hoofd, effe de filmpjes vergeten die je van hem gejat hebt en vervolgens doelbewust geplaatst met een dike vinger naar Donk.

  Lekker smoesje “”älgemeen belang “” je hebt geen algemeen belang maar racune en ego is je trip …….

  Voor algemeen belang zit je op deze website op het verkeerde adres, daar hebben we WAC voor en Bou blog.

  Eigen belang ,racune, haat, geld voorziening >> revolutionair online, nico, steven brown

 4. …..daarmee schadelijk voor het aanzien van de rechtspraak’.
  =========================
  DRIEDIMENSIONAAL EXTREEM SCHADELIJK EN ONDERMIJNEND, OVERAL EN ALTIJD zijn deze onopvallende pure diep krankzinnigen.

 5. O.a. Vermeulen (ook een mevr. Beuker-Tilstra e.a.) is overigens niet alleen aan mij (als n.a.w. voorzien van de ‘alien mindset’) opgevallen, maar geheel onafhankelijk ook aan psycholoog Arnold Kemp.

  Zijn opmerking: DSM-IV, psychopatentest dringend aanbevolen: “Alleen een rund stunt met vuurwerk”.

  Resultaat: Vermeulen bleef onverstoord zitten (ondanks ook geheel los daarvan een tikje met een wattenstaafje op de vingers door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) en er werd MEER (!) ‘pure evil’ binnengeloodst.

 6. Zie mijn vorige reactie: Uiteraard wordt dan achteraf kenmerkend (ijskoud uitsluitend om ermee weg te komen) een “menselijk foutje” gesuggereerd, maar gezien de (voor psychopaten) kenmerkende trammelant die rond zo’n optelsom van ware krankzinnigheid ontstaat, alsmede het (kenmerkend) ontbreken van schuldbesef/berouw en (dus) het daarna gewoon op dezelfde wijze moreel debiel voortklootzakken, is er van een “menselijk foutje” GEEN SPRAKE maar van ‘PURE EVIL’.

 7. Gaat het hier over vakkennis of over het kenmerkend (moreel debiel) antisociale gedrag (kickzoeken, de ‘gullible fools’ a.h.w. “in het gelaat pissen”, ‘balancing on the edge of a knife’) van een geïnfiltreerde intelligent verholen psychopaat/’dead inside’.
  Dit type opmerkelijke rariteiten (hij ging ijskoud een zaak in hoger beroep behandelen waar hijzelf eertijds als lagere rechter bij betrokken was) ook bekend van bijv. H.A.A.G Vermeulen van de Centrale Raad van Beroep:

  Dit betekent dat Westenberg, destijds lid van de Haagse rechtbank, een vonnis van een collega-rechter van de Haagse rechtbank heeft beoordeeld. Dat is volgens de raad ‘volstrekt in strijd met de toen en nu heersende taakopvatting binnen de rechtspraak en daarmee schadelijk voor het aanzien van de rechtspraak’.

 8. Het Haagse Hof……ach wacht het recht verkracht:
  Door Karel de Werd

  Aan Regering en Parlement
  van de Staat der Nederlanden
  Geachte Volksvertegenwoordigers,

  De stelling van Karel de Werd luidt:
  Een corrupte rechter herkent men feilloos aan zijn
  motivering als een inbreker aan zijn vingerafdrukken.

  Deze stelling is even betrouwbaar als vingerafdrukken en/of DNA-onderzoek, daar deze is gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden; inhoudend dat beroepshalve gemaakte fouten zwaarder wegen, daar men beroepshalve wordt geacht te weten waarmee men bezig is. Ik geef U thans een voorbeeld, die de onaantastbaarheid van bovenvermelde stelling onderschrijft.

  Mr. A.H. van Delden, thans functionerend President bij de Rechtbank Arrondissement ‘s-Gravenhage, motiveerde ambtshalve dat een beslag (zonder van waardeverklaring ex. art. 738 Rv), en gelegd n.a.v. een dienstbeëindiging ex. art. 1639n Bw en ondanks HR 27 juni 1952 NJ 1952, 488, rechtmatig geacht moet worden, omdat uit het aanhangig maken van Kantongerechtprocedures blijkt dat de beslissing tot het leggen van een beslag niet zonder reden is genomen. Welnu: Geen enkele jurist op Nederlands Grondgebied zou het te goeder trouw aandurven beroepshalve voorgaande juridische onzin te motiveren, daar het een juridisch niveau vertegenwoordigt van een beginneling.

  Van Delden durfde dat wel aan, en waagde het daarbij zelfs om het slachtoffer van zijn opzettelijk uitgesproken gerechtelijke dwaling tot ruim vierduizend gulden aan proceskosten te veroordelen. Daarmede staat feitelijk en onweerlegbaar vast, dat van Delden zich ondanks zijn ambtseed heeft ingelaten met onrechtmatig handelen en/of nalaten ex. art. 11 lid c Ro. Te weten, een handelen en/of nalaten dat ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak of aan het in haar te stellen vertrouwen, waarop blijkens art.12 lid a en b Ro U formele wetgever dwingend het onmiddellijke ontslag bij de rechterlijke macht heeft gesteld. Van Delden, gelet op het voorgaande, is volstrekt ongeschikt voor zijn functie gebleken, anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken.

Geef een reactie