THIJS STAPEL HEEFT HEEL WAT MEER LEF DAN BAYBASIN-ADVOCATE ADELE VAN DER PLAS

EXTRA:LEES DE COLUMN VAN MICHA OP NIBURU.CO OVER KINDEROFFER-BANKIER RONALD BERNARD * DEMMINK-VRIEND AKERBOOM, DE OPVOLGER VAN DE CRIMINELE GERARD ‘ER KOMT ZEKER EEN AANSLAG’ BOUMAN: ‘POLITIE IS NU EEN GROTE MAFIOSE PLUNDER-BENDE!’

Lees hier het in het filmpje getoonde stuk over Baybasin. Adele van der Plas heeft de zaak reeds in 2010 verraden door een akkoord te schenden dat was afgesloten met de familie Poot en NOS-journalist Jeroen de Jager. Nu probeert de ‘Baybasin-mafia’ nog enig succes te boeken over de rug van Micha. Hieronder de volledige tekst van de brief van Thijs Stapel aan het OM:

Parket-Generaal
T.a.v. het College van Procureurs-Generaal
Postbus 20305
2500 EH DEN HAAG

Haarlem,4 mei 2017

Inzake: Kat / OM

Edelgrootachtbare Heren,

Op 15 juni 2015 zond ik het destijds zittende college van Procureurs-Generaal een brief waarin ik aandacht vroeg voor de situatie van mijn cliënt Micha Kat en waarin ik voorstelde met u, één van u of met een andere vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in gesprek te gaan over de verschillende tegen cliënt aanhangige strafzaken. Het doel daarvan was om af te tasten of er wellicht de mogelijkheid zou bestaan dat de verschillende tegen cliënt aanhangige strafzaken konden worden geseponeerd. Een kopie van de betreffende brief heb ik bijgevoegd, evenals een kopie van uw afwijzende antwoord op die brief d.d. 1 oktober 2015.

Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en zijn alle in mijn bief van juni 2015 genoemde strafzaken tegen cliënt nog altijd “onder de rechter”. Een korte (maar niet volledige) opsomming:

– In de zaak met parketnummer 16/660002-14, waarin cliënt wordt verdacht van smaad, laster en belediging, gepleegd jegens M.W.M. Gelauff, is op30 juni 2015 vonnis gewezen, waarbij cliënt is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden onvoorwaardelijk. In die zaak heeft cliënt vervolgens hoger beroep ingesteld.
– In de zaak met parketnummer 23/ 004346-11, waarin cliënt wordt verdacht van een bedreiging, gepleegd jegens B. Mos, heeft het gerechtshof te Amsterdam op 20 oktober 2016 arrest gewezen. Namens cliënt heb ik daartegen beroep in cassatie ingesteld.
– In de zaak met parketnummer 21/ 004090-14, waarin cliënt wordt verdacht van smaad, laster en belediging, valse bommeldingen, bedreigingen, opruiing en belaging, gepleegd jegens verschillende personen, heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden op 27 mei 2016 arrest gewezen. Ook tegen dat arrest heb ik namens cliënt beroep in cassatie ingesteld.

De reden dat ik opnieuw aandacht vraag voor deze strafzaken heeft te maken met het feit dat er bij u een wisseling van de wacht aankomt, waarbij de heer G. van den Burg de heer H. Bolhaar opvolgt als voorzitter van uw college. Dat is vaak een uitgelezen moment om oude “lijken uit de kast” op te ruimen. De zaken van mijn cliënt Micha Kat zijn van die gevallen, die nu albijna tien jaar aan de gang zijn en steeds meer schade aanrichten, met name voor cliënt zelf. Het aantal zaken waarin hij wordt of werd vervolgd is inmiddels niet meer goed bij te houden en door of namens cliënt ingestelde hoger beroepen worden niet of in ieder geval met veel vertraging behandeld. Een voorbeeld: een strafzaak waarin cliënt wegens ondermeer het aanbrengen van graffiti op het huis van de heer J. Demmink, bijna tien jaar geleden, loopt nog altijd bij het gerechtshof te Den Haag. Dit levert zo langzamerhand een voor cliënt onhoudbare situatie op, waarbij het Openbaar Ministerie ten aanzien van cliënt feitelijk bezig is een straf tegen te executeren die vele malen erger is dat de straffen die het mogelijke gevolg zullen zijn van eventuele komende veroordelingen. Deze straf bestaat eruit dat het cliënt onmogelijk wordt gemaakt om in Nederland te verblijven.Niet alleen zal cliënt bij binnenkomst in Nederland worden aangehouden om zijn DNA af te staan (waartegen hij principiële bezwaren heeft), maar ook zal hij dan moeten leven onder de voortdurende dreiging van een plotselinge nieuwe arrestatie. Dat klink misschien wat overdreven, maar het is wel precies wat cliënt herhaalde malen heeft meegemaakt voordat hij voor onbepaalde tijd naar het buitenland vertrok. Alles is mogelijk en cliënt durft niet goed terug te keren naar Nederland. Cliënt maakt zich hierernstige zorgen over en weet bijvoorbeeld niet wat hij moet doen als zijn ouders, beiden inmiddels ver over 80, mochten overlijden.

Bij brief van 15 december 2015 heb ik het Openbaar Ministerie er ook al op gewezen dat er – om het voorzichtig te zeggen- grote onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de wijze waarop cliënt is vervolgd(zie de in kopie bijgevoegde brief). Deze onder verantwoordelijkheid van het OM vallende onregelmatigheden geven cliënt op zichzelf al een zeer onaangenaam gevoel, maar dat gevoel wordt in belangrijke mate versterkt door de manier waarop de zittende magistratuur vervolgens opereert in de verschillende door het OM aangedragen strafzaken.

Zo heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden in de hierboven genoemde zaak met parketnummer 21/ 004090-14 na een verwijzing vanuit het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de eerder door het gerechtshof Den Haag toegewezen onderzoekswensen van de verdediging alsnog moesten worden afgewezen. Kat heeft deze merkwaardige gang van zaken in het kader van het tegen het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ingediende beroep in cassatie aan de orde willen stellen, maar kwam er toen achter dat de onderliggende stukken, zijnde onder meer de voor Kat gunstige beslissing van het gerechtshof Den Haag, zich in het geheel niet bij de door het door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aan de Hoge Raad toegezonden stukken bevond. Namens Kat is vervolgens (bij brief van 2 maart 2017) om aanvulling van het dossier verzocht, maar die aanvulling heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.

Een ander nogal in het oog springend voorbeeld is de eveneens hierboven genoemde zaak die speelde bij de rechtbank Midden-Nederland(parketnummer 16/660002-14). In die zaak is cliënt voor op zichzelf niet heel ernstige uitingsdelicten veroordeeld tot een buitenproportioneel hoge onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden, hetgeen buitengewoon dubieus is. Over het hoger beroep in die zaak heeft cliënt al bijna twee jaar niets vernomen.

Gezien al dit soort onregelmatigheden zult U wellicht begrijpen dat het geringe vertrouwen dat cliënt al in het OM en de rechtsprekende macht had nog verder is afgenomen. Zelf spreekt hij in dit verband van een politieke hetze tegen hem en ik kan hem daarin geen ongelijk geven.Met name in de strafzaak die in behandeling was bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (parketnummer 21/ 004090-14) en die inmiddels in cassatie loopt heb ik zelf ervaren hoe ieder op zichzelf redelijk verzoek van de verdediging consequent van de werd hand gewezen.

Namens cliënt stel ik het Openbaar Ministerie en daarmee de Staat der Nederlanden volledig aansprakelijk voor de schade die cliëntdoor al dit soort onregelmatigheden heeft geleden en nog steeds oploopt. Ik hoop binnen twee weken van u te vernemen of er inderdaad de bereidheid bestaat dit lijk uit de kast op te ruimen en er wellicht de mogelijkheid bestaat om tot een schikking te komen. Een dergelijke schikking zal wat cliënt betreft in ieder geval moeten inhouden dat alle lopende strafzaken tegen hem worden geseponeerd, danwel door het OM in die zaken vrijspraak wordt gevorderd (zoals overigens reeds het geval was ten aanzien van één van de delicten waarvan cliënt werd verdacht in de zaak die speelde bij het gerechtshof te Arnhem). Ook zal een dergelijke regeling moeten inhouden dat cliënt een schadeloosstelling van nader te bepalen omvang tegemoet kan zien.De vergelijking met de zaak Oltmans dringt zich op: ook de heer Oltmans is jarenlang consequent door de Nederlandse Staat tegengewerkt, waarna de Staat uiteindelijk werd veroordeeld om hem een aanzienlijke schadevergoeding te betalen, nadat men het niet eens was geworden over een schikkingsbedrag.

Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

T.J. Stapel

3 Replies to “THIJS STAPEL HEEFT HEEL WAT MEER LEF DAN BAYBASIN-ADVOCATE ADELE VAN DER PLAS”

  1. Ach het geloof in de zogenaamd (en gratis!) door de geallieerden in oude eer en glorie herstelde Staat der Nederlanden (i.p.v. ongewenst en onnodig ingeklede USA/GB vazalstaat psychopathocratie in ‘alien mindset’ samenwerking met de gruwelslachters van Dresden: Prins Bernhard BV) is vooral bij advocaten enorm.

    In Hotel de Wereld heeft echter niets van een bevrijdende jurisdictie-overdracht aan een (integere/acceptabele) vertegenwoordiger van de vooroorlogse Staat der Nederlanden plaatsgevonden. NIETS.

    De (merkwaardige) aanwezigheid van “zijne heiligheid” de SS aartsverrader Prins Bernhard daar (er werd alleen nader tussen de geallieerden en de Duitsers geregeld hoe de in Duitsland ondertekende capitulatie verder zou verlopen in de “Vesting Holland”), is voor de idolaat gemanipuleerde goegemeente hier al voldoende om automatisch en masse in kenmerkende psychopathische luchtspiegelingen te geloven.

    Wat een drama!

Geef een reactie