UPDATE MICHA-CLAIM: NA WESTENBERG NU OOK MES OP DE KEEL VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

MICHA BLIJFT DOORGAAN MET HET DRAINEN VAN DE JURIDISCHE PEDO-SWAMP FOR YOUR FREEDOM, TRUTH AND HAPPINESS * EXPLOSIEVE MAIL VAN THIJS STAPEL AAN DE BERUCHTE PEDO-ADVOCAAT BERT-JAN HOUTZAGERS VAN PELS RIJCKEN DIE DE KINDERVERKRACHTERS VERDEDIGDE TIJDENS ALLE VERHOREN EN ZITTINGEN VAN DE AFGELOPEN JAREN

Van: Thijs Stapel
Datum: 1 februari 2018 om 20:29:26 CET
Aan: info@pelsrijcken.nl
Onderwerp: T.a.v. deheer mr G.J.H. Houtzagers: Kat/ Raad voor de Rechtspraak, Staat der Nederlanden

Geachte confrère,

Namens mijn cliënt Micha Kat richt ik mij tot u in de zaak van cliënt tegen de Raad voor de Rechtspraak/ de Staat, waarin u in 2015 als advocaat optrad. Zoals u weet is in 2015 een verwijzingsarrest gewezen door het gerechtshof Den Haag, waarbij de zaak is verwezen naar het gerechtshof Den Bosch.

Tegelijkertijd is ook de zaak van cliënt tegen de heer Westenberg verwezen naar het hof Den Bosch. In die zaak heeft het hof op 16 januari jl. een tussenarrest gewezen, waarin het heeft geoordeeld dat er vooralsnog van moet worden uitgegaan (behoudens door Westenberg te leveren tegenbewijs) dat Westenberg in 1994 inderdaad heeft gebeld met advocaat Smit, waarmee hij jegens cliënt een onrechtmatige daad heeft gepleegd door tegen hem te gaan procederen op basis van een onwaarheid (de onwaarheid: ik heb niet gebeld met mr Smit).

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Westenberg ooit zal slagen in het door hem te leveren tegenbewijs, zeker als men bedenkt dat hij daar in de procedure tussen hem en mr Smit ook niet in is geslaagd. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat het hof ook in het te wijzen eindarrest zal oordelen dat Westenberg onrechtmatig jegens cliënt heeft gehandeld.

Met deze ontwikkeling is het voor cliënt van belang om ook in de zaak tussen cliënt en de Raad voor de Rechtspraak/ de Staat werk te gaan maken van de oproeping van uw cliënten bij het hof Den Bosch, zodat in die zaak verder kan worden geprocedeerd teneinde van uw cliënten een schadevergoeding te verkrijgen. Met het arrest van 16 januari jl. is de kwalijke rol van uw cliënten alleen maar benadrukt. Immers: als nu (behoudens naar alle waarschijnlijkheid niet te leveren tegenbewijs) komt vast te staan dat Westenberg onrechtmatig jegens cliënt heeft gehandeld door jarenlang tegen hem te procederen op grond van een onwaarheid, dan is de ondersteunde rol van de Raad voor de Rechtspraak en de Staat bij die procedures eveneens evident onrechtmatig, zoals in eerdere processtukken in de procedure tussen partijen reeds uitvoerig is beargumenteerd.

De vraag is of uw cliënten het wederom tot een procedure willen laten komen, danwel ervoor kiezen nu reeds hun aansprakelijkheid te erkennen en bereid zijn aan cliënt een passende schadevergoeding te betalen, die recht doet aan alle uiterst negatieve gevolgen die cliënt gedurende de afgelopen 13 jaar heeft ondervonden als gevolg van de niet aflatende, door uw cliënten financieel ondersteunde kruistocht van Westenberg tegen cliënt. De schade is groot, doordat het cliënt onmogelijk is gemaakt in Nederland nog op een acceptabel niveau als journalist te functioneren, met alle uiterst nadelige gevolgen van dien. De schade heeft een duidelijk financiële component, bestaande uit gederfde inkomsten, maar er is ook sprake van immateriële schade, omdat de kwestie-Westenberg bij cliënt ook grote wonden heeft veroorzaakt van emotionele aard. Hij is immers van gerespecteerd journalist tot persona non grata geworden.

Na rijp beraad zijn cliënt en ik tot de conclusie gekomen dat een schadevergoeding van € 500.000 passend zou zijn. Graag verneem ik binnen een week na vandaag of uw cliënten bereid zijn hun aansprakelijkheid te erkennen en het bedrag van € 500.000 aan cliënt te betalen. Bij gebreke van een instemmende reactie zal ik uw cliënten laten oproepen bij het hof te Den Bosch, opdat de tussen partijen aanhangige procedure aldaar kan worden voortgezet.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Stapel Advocatuur
Kenaupark 24
2011 MT Haarlem
tel.: 023-2100101
fax: 023-2100102
e-mail: stapel@stapeladvocatuur.nl

3 Replies to “UPDATE MICHA-CLAIM: NA WESTENBERG NU OOK MES OP DE KEEL VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK”

  1. Prins Bernhard BV gaat rustig willens en wetens eindeloos procederen om eigen EVIDENTE ijskoude leugens onder de pet te houden en daartoe wordt een met psychopaten besmette (= niet onafhankelijke) Rechterlijke Macht ingezet (wie of wat anders wil dit ook doen….).

    Uiteindelijk wordt gewoon verder gelogen, op het niveau dat de rechter de uitspraak doet, “dat de wolkenloze lucht gewoonlijk grasgroen en het gras azuurblauw is”. Zoals seriemoordenaars achter een masker van redelijkheid (‘beware the soothing voice, the voice of reason’) nu eenmaal plegen te doen.

Geef een reactie