HET NET ROND ‘COMPLOTDENKERS’ LIJKT ZICH TE SLUITEN: RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK WIL KLACHT TEGEN EENVANDAAG (NOG) NIET BEHANDELEN

OPROEP AAN ALLE KLAGERS -HET ZIJN ER TIENTALLEN: STUUR EEN MAIL AAN DE REDACTIE VAN EENVANDAAG MET EEN CC AAN DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK (en aan drsmkat@yahoo.com) EN VRAAG DAARIN OM EEN AANVULLENDE REPORTAGE WAARIN HET ONDERWERP IN EVENWICHT WORDT GEBRACHT. ZEG DAARBIJ DAT JE JEZELF ZIET ALS EEN ‘COMPLOTDENKER’ EN DUS RECHTSTREEKS BELANGHEBBEND BENT BIJ HET ONDERWERP

‘COMPLOTDENKERS’ DIE WORDEN GEDEMONISEERD DOOR DE PUBLIEKE OMROEP WORDEN WEGGEZET ALS ‘NIET BELANGHEBBEND’

[wp_ad_camp_1]

Van: Raad voor de Journalistiek
Datum: 18 augustus 2016 15:44
Onderwerp: RE: Klacht ÉenVandaag ‘Complot or Not?’
Aan: Gerrit Cnossen xxxxxx

Geachte heer Cnossen,

In vervolg op de e-mail van mijn collega Marianna Beets bericht ik u het volgende.

De Raad voor de Journalistiek beoordeelt naar aanleiding van een klacht of met de gewraakte journalistieke gedraging al dan niet journalistiek zorgvuldig is gehandeld. Daarbij moet de klager een ‘rechtstreeks belang’ hebben bij een oordeel van de Raad. Van een dergelijk belang is sprake als klager direct betrokken is bij de journalistieke gedraging en daardoor persoonlijk in zijn of haar belang is geschaad. In het algemeen kan worden gezegd dat dit het geval is als een publicatie gaat over klager of klager althans in die publicatie is genoemd. Soms komt het voor dat bij een journalistieke gedraging niet zo zeer een individueel belang maar eerder een collectief belang in het geding is. In dat geval kan eventueel een klacht worden ingediend door een organisatie die door doelstelling en feitelijk handelen opkomt voor het in geding zijnde belang. Het is vervolgens ter beoordeling aan de Raad of die organisatie in de klacht ontvankelijk is.

De Raad voor de Journalistiek heeft in de loop der jaren algemene standpunten geformuleerd over journalistiek handelen, die op eigen initiatief zijn ontwikkeld dan wel in oordelen over klachten tegen journalisten en media zijn vastgelegd. De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad, die is gepubliceerd op onze website (zie: http://www.rvdj.nl/leidraad). Ook alle conclusies (uitspraken) van de Raad, die kort gezegd de journalistieke waarden en normen (ethiek) betreffen, zijn integraal op onze website gepubliceerd. Aan de hand van trefwoorden kunnen specifieke uitspraken worden opgezocht. Via ‘vrij zoeken’ kunt u eigen zoektermen invullen.

Op onze website is verder informatie te vinden over onze klachtenprocedure (http://www.rvdj.nl/procedure) . Daarin kunt u onder meer lezen dat een klager zijn klacht eerst moet voorleggen aan het medium (bij voorkeur de eindverantwoordelijke, meestal de hoofdredacteur) en pas daarna bij de Raad een klacht kan indienen. Achtergrond van deze bepaling is dat – in het kader van een goede zelfregulering door de media – uitgangspunt verdient te zijn dat partijen eerst samen overleg voeren om te bezien of zij tot een minnelijke oplossing van het probleem kunnen komen.

Volgens ons reglement dient een klager zich binnen drie maanden na de publicatie tot het betrokken medium te wenden en heeft het medium vervolgens maximaal één maand de gelegenheid de klacht af te handelen. Als het medium de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost of niet heeft gereageerd, dan kan de klager vervolgens per post of via een online klachtformulier een klacht bij de Raad indienen. Dat moet gebeuren uiterlijk binnen zes maanden na het plaatsvinden van de journalistieke gedraging. De klager dient ons dan informatie te verstrekken waaruit blijkt hoe het medium de klacht heeft afgehandeld (zie artikel 2 lid 2 van ons reglement). Zo mogelijk moet de klacht zijn voorzien van een kopie van de gewraakte publicatie en andere relevante stukken.

Uw brief bevat geen informatie waaruit ik kan opmaken dat u zich al tot (de hoofdredactie van) EénVandaag heeft gewend en dat de (hoofd)redactie uw klacht heeft afgehandeld. Ik kan uw klacht daarom nog niet in behandeling nemen.

Overigens kan ik uit uw klacht niet opmaken dat u als rechtstreeks belanghebbende kunt worden aangemerkt. Als u uw klacht wilt voortzetten – nadat u uw klacht aan de hoofdredactie heeft voorgelegd en deze de klacht niet naar uw tevredenheid heeft afgehandeld –dan dient u nader te motiveren waarom u naar uw mening een rechtstreeks belang heeft bij een oordeel van de Raad. (zie hiervoor eerdere conclusies van de Raad onder de trefwoorden ‘procedure – rechtstreeks belang’ en ‘procedure – ontvankelijkheid’ of via vrij zoeken met de term ‘rechtstreeks belang’)

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mw. mr. D.C. Koene
Secretaris

Een andere klager, Hans Vogel, heeft dezelfde mail gekregen en daar vandaag aldus op gereageerd:

Hans Vogel Today at 3:48 PM
To: drsmkat@yahoo.com

Waarde mevrouw Koene,

De verleiding voor een tuchtcollege om de leden van de eigen beroepsgroep tegen derden in bescherming te nemen, heeft een lange en taaie traditie, waarin Nederland bij uitstek excelleert, zoals ook weer blijkt uit uw mail. Ik heb wel degelijk de redactie van Eenvandaag nog vóór de uitzending begon, er in keurige bewoordingen op geattendeerd dat “Complot or not” journalistiek knoeiwerk was. Ik heb hier nooit enige reactie op mogen ontvangen.

Tevens heb ik Bruno Bruins, de baas van de raad van toezicht van de NPO, tijdig proberen te verwittigen. Via een van zijn nevenfuncties is dat tenslotte gelukt, omdat diens contactgegevens niet op de site van de NPO zijn te vinden, evenmin als die van andere bestuursleden van die organisatie. Dat is toch wel wonderlijk in deze tijd, waarin transparantie zo’n groot goed schijnt te zijn, vind u ook niet? Ik zal u afschriften van de mails aan de redactie van Eenvandaag en het antwoord van de NPO separaat mailen.

U beweert dat ik “geen rechtstreeks belanghebbende” ben. Dat ben ik op verschillende gronden echter wel degelijk:

1. het betreft een omroeporganisatie die uit gemeenschapsgelden (ingezameld via gedwongen afgifte) wordt gefinancierd.

2. sommige van de meningen die in de serie “Complot or not” worden geridiculiseerd, gebagatelliseerd en gestigmatiseerd, beschouw ikzelf als valide.

3. Op grond van verschillende eigen publicaties word ik door sommigen uitgemaakt voor “complotdenker”

4. Door de eenzijdige berichtgeving draagt de serie “Complot or Not” bij tot een escalatie in de stigmatisering van dissidenten en anderen die weigeren geloof te hechten aan overheidspropaganda.

5. Gezien het onderzoek zoals dat door o.a. Jelle van Buuren (Leiden) en Jan Willem van Prooijen (VU) wordt verricht, lijkt de conclusie gewettigd dat ernaar wordt gestreefd dissidenten te psychiatriseren, net als indertijd in de USSR.

Ik verzoek u dan ook de ernst van de situatie in te zien en mijn klacht wel te behandelen, al was het alleen maar om de RvJ niet medeplichtig te maken aan weer een geval van journalistiek knoeiwerk, maar ditmaal knoeiwerk dat uiteindelijke erop lijkt gericht, repressie door de overheid te faciliteren.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph. Vogel

7 Replies to “HET NET ROND ‘COMPLOTDENKERS’ LIJKT ZICH TE SLUITEN: RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK WIL KLACHT TEGEN EENVANDAAG (NOG) NIET BEHANDELEN”

  1. Nou, van die brief van Hans Vogel zullen de psychopaten op sleutelposities niet terug hebben.

    Hoewel:

    Wetten, bewijzen en regels gelden niet voor psychopaten. Wel zullen ze er (proactief gewelddadig) jou mee om de oren slaan en bewijzen van je blijven eisen al zijn die honderdmaal geleverd.

    1. Door deze dingen in de openbaarheid te brengen maak je ze het leven best wel zuur hoor. Als de tijd er rijp voor is zullen ze zich toch voor hun daden moeten verantwoorden. Door er over te schrijven dwing je ze ook steeds raardere dingen uit te halen en dat zal hun ondergang zijn.

      1. Kat door Soros betaald dan ben je echt wel de weg kwijt. Als je dat van Brown zou zeggen dan kan ik daar nog wel een aantal argumenten voor geven. Micha die keihard al het tuig van nederland aanvalt kom op joh rectificeren meteen.

Geef een reactie