UPDATE MICHA-CLAIM: UITBREIDING TUCHTKLACHT TEGEN KLAAS AANTJES

DEZE TUCHTKLACHT IS ZO BELANGRIJK OMDAT HET AANTOONT HOE DIEP EN FUNDAMENTEEL DE CORRUPTIE ONZE RECHTSTAAT HEEFT VERZIEKT * OM EEN CRIMINELE RECHTER TE BESCHERMEN KRIJGT MICHA VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN EEN ‘NEP-ADVOCAAT’ IN DE MAAG GESPLITST DIE IN WERKELIJKHEID OPKOMT VOOR WESTENBERG * DE VERANTWOORDELIJKE MAN VAN DE ORDE, JAN LOORBACH [foto], IS SAMEN MET WESTENBERG BETROKKEN IN LOUCHE EN ONRECHTMATIGE ACTIVITEITTEN * MET DEZE TUCHTKLACHT [tuchtklacht] HEEFT MICHA DE COMPLETE RECHTSTAAT SCHAAKMAT GEZET

K167 2018 ak/smo
24 juli 2018

Geachte heer Aantjes,

Inzake: M. Kat / mr. K. Aantjes

Hierbij zend ik u afschrift van een brief van heden die wij ontvingen van de heer Kat, waarin hij een aanvulling geeft op zijn brief d.d. 16 juli 2018.

Ik verzoek u deze brief van de heer Kat, bij uw reactie te betrekken en zie uw reactie graag binnen de eerder gestelde termijn tegemoet, derhalve uiterlijk 13 augustus a.s..

Met vriendelijke groet,

mw. mr. A. Kersseboom
stafjurist

Bijlage: afschrift brief d.d. 24 juli 2018

c.c.: M. Kat

Orde van Advocaten Den Haag
Postbus 84093
2508 AB DEN HAAG

micha kat
To: Orde van advocaten Den Haag
Cc: Bureau Haagse Orde Van Advocaten, Klaas Aantjes

Jul 24 at 6:09 AM

Geachte heer Van Rijn en mevrouw Kersseboom,

Dank voor dit bericht. Ik wil op dit moment drie elementen toevoegen.

Het eerste is dat de dubbele weigering van mr. Aantjes cruciale handelingen te verrichten des te scherper afsteekt tegen de achtergrond van het feit dat Westenberg is veroordeeld wegens nota bene misbruik van procesrecht. Waar Aantjes dus cruciale, essentieele en noodzakelijke stappen weigerde te zetten, was elke stap van Westenberg rechtens vastgesteld niet alleen onnodig, maar zelfs onrechtmatig. Met andere woorden: ik ben bestookt met producties die van a tot z waren gelogen, maar word verhinderd terug te slaan met stukken die van a tot z de waarheid zijn! Nog anders gesteld: als Aantjes de advocaat van Westenberg was geweest, had hij mij dan gedagvaard op basis van diens rechtens vastgestelde leugens, terwijl hij mij weigert bij te staan die van die leugens het slachtoffer is geworden? Het is niet acceptabel dat de ene partij zich aan geen enkel wet en gebod houdt, terwijl elke stap van de andere partij intensief wordt onderzocht waarna wordt ‘geconcludeerd’ dat deze ‘kansloos’ zou zijn!

Het tweede element is dat Aantjes op 30 mei door de directeur van Chipshol Holding, de heer P. Poot -het ultieme slachtoffer van de corruptie van Westenberg in de procedure waar het ging om een belang van ca. 9 miljard Euro- per email is aangesproken op zijn bizarre gedrag. Hier volgt deze email:

Peter Poot – Chipshol
To:Klaas Aantjes
Cc:micha kat,Thijs Stapel

May 30 at 8:59 AM

Geachte heer Aantjes,

Met alle respect voor u en uw kennis, maar het recht is helaas geen objectieve wetenschap.
In mijn jarenlange ervaring met procedures heb ik keer op keer meegemaakt dat mijn cassatiejuristen zeiden dat iets niet kon en desondanks gebeurde het tegendeel. Ook kansloze argumenten van tegenpartijen werden regelmatig door de HR overgenomen.

Daarnaast is de onderhavige zaak ongekend, totaal uniek, zoiets is nog nooit eerder gebeurd en zal nooit meer gebeuren. Het is nu tijd om zelf geschiedenis te schrijven.

Dat een partij die zelf RECHTER is geweest 2 keer in de gelegenheid zou worden gesteld bewijs te leveren over exact hetzelfde is onaanvaardbaar en dient met alle middelen bestreden te worden, dus ook in cassatie en zelfs als u denkt dat het kansloos is. Waarom het kansloos zou zijn begrijp ik absoluut niet want wat nu gebeurd is nog nooit eerder gebeurd. Justice delayed is justice denied!

Ik verzoek u dan ook uw standpunt te herzien en wel in cassatie te gaan. Zodat het in ieder geval voor de geschiedenis klip en klaar is vastgelegd.

Met hartelijke groet,

Peter Poot

Het derde element is dat Aantjes in zijn motivering geen incidenteel cassatieberoep in te stellen zegt:

Wat het bewijsaanbod betreft geldt ook in hoger beroep de regel van art. 166 lid 1 Rv dat een partij tot (getuigen)bewijs moet worden toegelaten als zij voldoende specifiek bewijs aanbiedt van betwiste feiten die tot beslissing van de zaak kunnen leiden.

Steeds weer is in de 14 jaar dat deze zaak nu loopt gebleken dan dit ‘voldoende specifiek bewijs’ niet bestaat. Sterker: Westenberg heeft er in 2009 zelf van afgezien dit bewijs te leveren hetgeen leidde tot zijn ‘vervroegde pensionering’. Recent heeft mijn advocaat Stapel de advocaat van Westenberg in een KG voor de rechtbank Midden-Nederland nog explicitiet gevraagd naar dit ‘voldoende specifieke bewijs’. Als antwoord kwam een vrijspraak een in strafrechtelijke zaak tegen Westenberg wegens meineed! Aantjes had dit moeten weten en ernaar moeten handelen. Het incidenteel cassatieberoep was niet kansloos, maar juist winnend omdat Westenberg door het Hof werd toegelaten tot tegebewijs wat aantoonbaar niet bestaat. Mijn stelling is dat Aantjes heeft geweigerd de incidentele cassatie in te stellen niet omdat die kansloos zou zijn, maar juist omdat deze winnend is!

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

8 Replies to “UPDATE MICHA-CLAIM: UITBREIDING TUCHTKLACHT TEGEN KLAAS AANTJES”

 1. Zowel Mafkees T. als MK weten niet hoe de hazen lopen in een ‘full blown’ psychopathocratie als Prins Bernhard BV.

  De advocatuur geeft zichzelf daar uiteraard het ultieme (!) brevet van onvermogen als “ridder van de democratische rechtsstaat”.

  Die “ridders” zijn namelijk nog waardelozer in de strijd, dan een reeds aan de zwarte pest gekrepeerde dorpsidioot.

  1. U begrijpt het opnieuw niet. Een advocaat heeft idd het recht een opdracht te weigeren. Dan moet hij dat in het zogeheten intake-gesprek duidelijk maken zodat de betreffende persoon een andere advocaat kan zoeken. Als de advocaat de opdracht echter aanneemt en ‘zich stelt’ zoals dat heet, heeft hij de plicht alles te doen dat de zaak van zijn client vooruit kan helpen. Sabotage van diens zaak zoals Aantjes deed is het ergste wat een advocaat kan doen, vergelijkbaar met een chirurg die in plaats van iemand te opereren iemand expres vermoord. Precies om die reden zijn medici net als advocaten onderworpen aan het tuchtrecht.

   1. Dank voor uw reactie en uitleg. Als u deze eerder heeft gegeven, dan mijn excuses. Mogelijk heb ik die gemist of ben ik die vergeten.

    Ik ben het echter niet helemaal met u eens. Een advocaat heeft nog altijd het recht om een opdracht te weigeren. Daarmee riskeert hij weliswaar de tuchtcommissie (en een golf van uw woede), maar soms neem je zoiets voor lief. De redenen daarvoor kunnen divers zijn, bijvoorbeeld omdat de mening van de client niet worden gedeeld (wat hij dan wel goed moet kunnen verantwoorden).

    Daarnaast is uw klacht momenteel onterecht. Ik begrijp uit uw schrijven niet dat Mr. Aantjes momenteel nog uw advocaat is. Dan is weigering deze keer toegestaan, al was een excuus na de winst met het tussentijds arrest (wat niets zegt over het vervolg zoals u inmiddels heeft gemerkt), netjes geweest.
    Anderzijds kan ik ook begrijpen dat gezien uw gedragingen Mr. Aantjes hier weinig zin in had. Een spel win je, zo is helaas mijn levenservaring, niet alleen met feiten, maar ook met goodwill. En ik kan mij zo voorstellen dat u die een beetje verspeelt hebt. Maar dat kan aan bovengetekende liggen.

    Zoals altijd met alle respect.

    1. Inderdaad, het ligt aan u. U wenst het allemaal niet te begrijpen. Helaas. Wellicht nog een gedachte: hoe verklaart u het dat advocaten in de rij staan om de grootste oorlogsmisdadigers en moordenaars bij te staan, maar niemand te vinden is die Micha K. wil bijstaan en als er dan met pijn en moeite iemand wordt gevonden, deze de zaak moedwillig verkloot en opdrachten weigert uit te voeren?

     1. Waarom ligt het aan mij en wens ik het niet te begrijpen? Wat zijn uw tegenwerpingen op mijn reactie op u?

      Wat een advocaat precies bezielt om een keuze te maken tussen een grote misdadiger en u weet ik niet. Ik kan niet in hun hoofden kijken. Feitelijk kan ik hier dus niets over zeggen. Wat ik wel kan zeggen, zijn mijn vermoedens.
      Zo kan ik me voorstellen dat men liever omwille van de media-aandacht iemand die een stuk of wat koppen groter is iemand anders verdedigd.
      Ik kan mij ook voorstellen dat men liever iemand verdedigd die wel luisterd naar hun raad, of er op zijn minst voor open staat (al weet ik dit niet zeker, ik ben niet bij de gesprekken tussen u en uw raadsheren geweest. Ik baseer mij slechts op uw berichtgeving).
      Ik kan mij ook voorstellen dat men liever iemand verdedigd die ze minder snel door het slijk haalt wanneer ze iets doen wat de client niet wil.

      Wat betreft het laatste gedeelte van uw vraag, verwijs ik u naar het tweede van mijn drie suggesties. Echt goed luisteren doet u niet zo lijkt het. En dat dat niet altijd even wijs is, zou u inmiddels moeten weten. Zo ging Meester Stapel tegen uw bevelen in, en won daarmee het tussenarrest waarmee u nu goede sier maakt.

      Al kan er ook nog sprake zijn van een vierde suggestie die u vermoedelijk meer zal bevallen en dat is dat u wellicht inderdaad word tegengewerkt door de rechtelijke macht en mogelijk zelfs hogere machten.

      Ik kijk zeer uit naar uw, hopelijk ook inhoudelijke, reactie waarin ik ook graag verneem waarom ‘het aan mij ligt’ en ‘ik de dingen niet wil begrijpen’
      Ter verweer tegen dit laatste: in tegenstelling tot wat u lijkt te denken, wil ik het wel degelijk graag begrijpen. Ik vrees echter dat wij, om met Toonder te spreken, een ander denkraam hebben van waaruit wij spreken. U staat er immers als belever totaal anders in dan ik, de toeschouwer. Dat belet ons echter niet om te proberen elkaar te begrijpen. Toch?

     2. P.s. Nog twee mogelijkheden waarom men u niet (meer) wil verdedigen zijn trouwens de volgende:
      – Men is van mening dat u (toch) geen zaak hebt. Weliswaar is er nu een piepkleine overwinning, maar dat is als ik het goed begrepen een pyrrusoverwinning die bovendien nog lang geen zekerheid bied, ook al bent u van mening van wel. Dit pleit Mr. Aantjes overigens niet vrij om geen excuses te maken, mocht hij dat niet gedaan hebben.
      – U heeft geen gunfactor. Met getreiter, geblaas en zelfs kleine vergrijpen maakt een mens geen vrienden. Dan kan de wet nog zoveel voorschrijven, maar een cliënt mag worden geweigerd of de verdediging neergelegd. Soms terecht, soms onterecht. Maar dan is het aan de advocaat de keuze ’trotseer ik de cliënt of de tuchtcommissie’. En hoe vreemd het ook klinkt en is, soms is dat laatste best nog best aantrekkelijk. Maar nu val ik in herhaling.

Geef een reactie